Fritidsodlingens Riksorganisation möter departementen

Som ett första steg, och svar på våra öppna brev tidigare i år till miljöminister och landsbygdsminister, möter vi den 6 oktober representanter från miljö- och näringsdepartement.

I början av sommaren skickade och publicerade Fritidsodlingens Riksorganisation två öppna brev till de ansvariga ministrarna Per Bolund och Jennie Nilsson. Det vi främst ville att de skulle svara på var vem som ska stå för den typ av oberoende undersökningar som behövs när det upptäcks gifter från bekämpningsmedel i våra gödselprodukter. Ett tydligt exempel är det som nu pågår med pyralidrester även i höns- och kogödsel. FOR har tagit ansvaret för analyserna och har stor kompetens men inte ekonomiska medel och resurser.

Vi vill också få svar på vilka satsningar som kommer att göras på forskning kring alternativa bekämpningsmetoder och miljövänliga metoder samt få information till fritidsodlare om vad de bör använda i stället för de växtskyddsmedel som nu är förbjudna?

Men vi anser också att det är viktigt att FOR blir en del av en fast utgiftspost för Jordbruksverket så att vi i ett långsiktigt perspektiv kan verka för fritidsodlarnas intressen och dess starka fördelar för samhällsutveckling och miljömål.* FOR besitter expertis på fritidsodling och skulle med utökade resurser kunna bli en viktig och central kanal för att täcka det stora informations- och rådgivningsbehov mot fritidsodlare och trädgårdsägare som finns och som ständigt ökar.

Nu hoppas vi på att en konstruktiv dialog har påbörjats och att vi tillsammans med Regeringskansliet kan bringa klarhet i ansvarsområden och ekonomiska möjligheter.

Här kan du läsa de öppna breven >>

Här kan du läsa mer om analyserna av pyralider >>

* FORs arbete berör främst 4 av Sveriges 16 miljömål – Riksdagens definitioner av miljömålen

1. Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

2. Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

3. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

4. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.