Bekämpningsmedel som inte borde få användas

Två exempel på ämnen som det vid analyser hittats rester av, i bland annat gödselprodukter, är aminopyralid och klopyralid. Att dessa inte borde få användas inom EU är  branschföreträdare för jord-och gödselleverantörer och Fritidsodlingens Riksorganisation överens om.  

Under året 2021 har Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) analyserat olika organiska gödselprodukter och stallgödsel från lokala stall och i flera fall hittat rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid, ämnen som även i mycket låga halter kan ge skador på känsliga växter. Branschföreträdare för jord-och gödselleverantörer till fritidsodlingen och FOR har nu träffats för att diskutera hur man gemensamt kan agera för att skapa opinion för att få dessa ämnen förbjudna i lantbruket.

– Förra året trodde vi att detta var ett problem kopplat till vinass, som är en restprodukt från sockerbetsindustrin, men nu hittar vi dessa ämnen i många fler av våra råvaror till exempel i ko- och hönsgödsel, säger Pia Holmberg som företräder jord- och gödselleverantörerna.

– En stor utmaning är att halterna är så låga att bara växter känner av dem, kemiska analysmetoder är inte tillräckliga och det saknas gränsvärden, vilket gör det mycket svårt att kvalitetssäkra produkterna. Därför har vi inlett ett samarbete inom industrin för att ta fram mer kunskap och egna metoder men också för att påverka, fortsätter Pia Holmberg.

Dessa ämnen gör att det cirkulära samhället, som vi vill vara en del av, inte fungerar i praktiken. Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter och omöjliggör användning av restråvaror från det konventionella lantbruket i våra jord- och gödselmedelsprodukter.  

– Mötet med branschföreträdarna har varit mycket värdefullt för få en bättre förståelse för problembilden, säger Ulf Nilsson på FOR och kan konstatera att branschen är lika oroad över detta som fritidsodlarna.

– Tillsammans tror jag att vi har en bra möjlighet att få upp frågan på myndigheternas agenda, men även öka kunskapen hos lantbrukarna vilka problem dessa ogräsmedel kan ställa till med i nästa led. Ulf Nilsson avslutar med att säga att det är också viktigt att branschen nu börjar samarbeta internt för att kunna garantera att organiska gödselprodukter inte ger skador på växter.