Öppet brev till miljöministern och landsbygdsministern

Till miljöminister Per Bolund
Tidigare i våras förbjöd regeringen användning av växtskyddsmedel i privata trädgårdar. Men ett förbud tar inte bort behovet att skydda sina odlingar. FOR efterlyser en satsning på forskning kring nya miljövänliga metoder och växtskyddsmedel för fritidsodlare. Faktum är att nästan ingen forskning bedrivs idag med fokus på fritidsodlingens behov. Ett särskilt angeläget område, där det behövs mer forskning, är kring alternativa bekämpningsmetoder av skadegörare.

A. Hur ska FOR kunna förse fritidsodlare med oberoende och icke-kommersiell rådgivning och information för 2,5 miljoner i statligt stöd? Det är alldeles för lite för att FOR ska kunna täcka det växande behov som finns kring fritidsodlingens frågor.

B. Vad ska fritidsodlare använda för att skydda sina växter och trädgårdar?

C. Vilka satsningar har ni gjort på forskning kring alternativa bekämpningsmetoder och information till fritidsodlare?

D. Varför får inte fritidsodlare samma tillgång till växtskyddsmedel som den ekologiska yrkesodlingen?

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tusentals fritidsodlare fick under 2020 oförklarliga skador på plantor av
tomat, chili och paprika. Plantorna blev kraftigt missbildade och slutade växa. Det fanns då ingen myndighet i Sverige som undersökte orsaken.

Det finns idag ingen myndighet som ansvarar för frågor som rör fritidsodling. Därför valde Jordbruksverket att enbart bevaka frågan och inte genomföra oberoende undersökningar. Det blev alltså upp till producenterna att granska sig själva.

Utredningen, som gjordes av Fritidsodlingens Riksorganisation, visade att de drabbade hade använt organisk, ofta KRAV-märkt, växtnäring baserad på vinass, som var kontaminerad av ogräsmedlet klopyralid.

1. Vår första fråga är varför fritidsodling inte ingår i Jordbruksverkets uppdrag?
2. Vår andra fråga är hur du tycker denna typ av frågor ska undersökas? Av en oberoende organisation eller av producenterna själva?
FOR har följt upp med nya analyser och de första provsvaren visar att klopyralid och aminopyralid finns i flera olika sorters organisk gödsel såsom höns- och kogödsel.
3. Vår tredje fråga är vilka som ska göra denna utredning och för vilka medel?
Idag saknas helt produktlagstiftning kring gödselmedel och jord i Sverige som bestämmer vad de får och inte får innehålla samt gränsvärden för växtförstörande substanser
4. Vår sista fråga är vad landsbygdsministern tänker göra för att skydda konsumenterna/fritidsodlarna i frågor som dessa?

Inger Ekrem
Ordförande Fritidsodlingens Riksorganisation,
Förbundsdirektör
Riksförbundet Svensk Trädgård

Ulrica Otterling
V. ordf. Fritidsodlingens Riksorganisation,
Generalsekreterare
Koloniträdgårdsförbundet

Här kan du läsa breven i sin helhet
Till Miljöminister Per Bolund >>
Till Landsbygdsminister Jennie Nilsson >>

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, representerar 70 000 medlemmar men är även en röst åt Sveriges 5 miljoner fritidsodlare. FOR förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel.

I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. Fritidsodlingen omsatte 2014 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta stor som Blekinge. Pandemin har medfört ett än större trädgårdsintresse och markant ökad omsättning. Positiva miljöinsatser i privata trädgårdar har därför allt större betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Samtidigt som kunskapsbehovet är stort hos nyblivna odlare och trädgårdsägare.

Koloniträdgårdsförbundet och Riksförbundet Svensk Trädgård är två av FORs största medlemsorganisationer och drivande i dessa och andra frågor.