Remissvar

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. FOR är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och lämnar kontinuerligt synpunkter på remisser.

16 maj 2024
Idag har vi lämnat våra synpunkter till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående betänkandet SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid.

Vi anser att betänkandet saknar följande aspekter:
1. Brist på erkännande av fritidsodlingen och civilsamhällets praktiska betydelse vid en livsmedelskris.
2. Otillräcklig uppmärksamhet på småskalig och ekologisk livsmedelsproduktion där behoven av insatsmedel är små.
3. Avsaknad förståelse för fritidsodlingens roll som ett komplement till den kommersiella produktionen.
Kunskap och utbildning om hur vi odlar mat behövs för att stärka livsmedelsberedskapen. Använd ditt engagemang för att lyfta dessa frågor!

Läs mer >

22 september 2020
Om växtskyddsmedel förbjuds så behöver det finnas motsvarande produkter eller metoder som kan användas av fritidsodlare för att skydda sina växter. FOR efterlyser därför adekvat information och forskning om alternativa bekämpningsmetoder för fritidsodlingen. Den tillgängliga informationen utgår främst från storskalig yrkesmässig produktion och är inte alltid möjlig att anpassa till mindre skala. Om  konsumenterna ska göra bra miljöval och ersätta kemiska växtskyddsmedel med andra metoder så behöver dessa grundas på vetenskapligt validerade studier. Tillgången till icke-kommersiell rådgivning måste också öka framöver. Läs mer >

18 augusti 2020
Ekologisk produktion har följande allmänna mål: ”Konsumenter efterfrågar varor som framställts på ett sätt som inte skadar miljö, människors hälsa, växters sundhet eller djurs hälsa och välbefinnande. Ett viktigt mål för ekologisk produktion är därför att möta konsumenternas efterfrågan på produkter.”
En viktig konsumentgrupp som ofta glöms bort är fritidsodlarna. Vi önskar därför lyfta en fråga som varit aktuell i år och som allvarligt riskerar minska konsumenternas förtroende för ekologiskt certifierade produkter. Läs mer >

2020
Fritidsodling bör vara ett särskilt uppdrag för Jordbruksverket
Fritidsodling/hemträdgårdar ingår inte i Jordbruksverkets uppdrag vilket vi ser som en svaghet för hela det nationella växtskyddsarbetet. Växtskadegörare gör ingen skillnad mellan privata trädgårdar och kommersiella odlingar och spridning mellan dessa sker hela tiden. Läs mer >

25 juni, 2020
Vårt yttrande handlar om hur de nya reglerna berör fritidsodlare, uppfattas och eventuella problem och hur de kan motverkas. Vi tror att anpassad information är nyckeln till acceptans av de nya reglerna och att FOR skulle kunna medverka till bättre förståelse och ett positivt genomförande av den nya  växtskyddslagen. Läs mer >

10 februari, 2020
 We therefore suggest that a simplified CHED-document is developed that only request the most basic information needed for the necessary checks to be carried out. Otherwise, we are afraid that very few non-commercial growers will complete the form. Läs mer >

22 november, 2019
Jättelokan har varit ett stort problem i flera decennier och det är ett omfattande bekämpningsarbete som nu läggs på länsstyrelserna. Problematiken med invasiva främmande arter kommer därtill växa liksom behovet av bekämpningsåtgärder. Vi ser därför att det är av yttersta vikt att den
hortikulturella kompetensen hos länsstyrelserna stärks för att rätt bekämpningsmetoder väljs och utförs. Läs mer >

5 november, 2019
FOR lämnade sina synpunkter gällande Förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet samt utbildning för hantering av vissa växtskyddsmedel i oktober 2019 till Miljödepartementet. Läs mer >

6 juni, 2019
Vi vet från vetenskapliga studier att blomsterrika trädgårdar bidrar till att stärka populationer även i odlingslandskapet. Genom att informera och uppmuntra fritidsodlare att göra bra växtval, skapa boplatser etc kan de positiva effekterna stärkas ytterligare … Läs mer >

20 oktober, 2017
Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR, tackar för att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna rapport. FOR är en samarbetsorganisation för Svensk Trädgård, Koloniträdgårds­förbundet, Trädgårdsamatörerna och ytterligare 15 rikstäckande föreningar för fritidsodlare och representerar därmed 75 000 medlemmar. Läs mer >

25 oktober, 2015
Frågan om hantering av invasiva främmande arter har varit aktuell i många år för den initierade fritidsodlaren och det är därför viktigt att Sverige, liksom många andra länder, äntligen får tydliga regler för allvarliga och reglerade IAS, information till allmänheten om riskerna med IAS samt information och rekom­mendationer om andra IAS som är så spridda att de inte kommer att bli reglerade. Läs mer >