Odlingsintresset ökar – färsk statistik om svenskarnas odlingsvanor

Fritidsodling ger glädje och vinster som gynnar både individ och samhälle. För att få bättre insikter i svenskarnas odlingsvanor har vi på Fritidsodlingens Riksorganisation beställt en undersökning från Novus. Vi har frågat 1 500 personer i åldrarna 18–84 år om deras möjligheter till självförsörjning och deras inställning till miljö- och klimatfrågor. Här presenterar vi några resultat som sticker ut, och i oktober kommer en mer djupgående rapport om fritidsodlingens omfattning.

Ökat intresse för trädgård och odling

Hälften (51%) av Sveriges vuxna befolkning är intresserade av trädgård och odling, intresset har ökat för fyra av tio (38%) under de senaste fem åren. Detta är en större andel än vad vi har sett i tidigare undersökningar.

Driver kriser trädgårdsintresset?

Klimatkrisen, tillsammans med pandemin, inflationen och kriget i Ukraina, har bidragit till en förändrad syn på trädgårdsarbete och odling. Undersökningen visar att klimatkrisen är den faktor som påverkat trädgårdsintresset mest, tre av tio, 28 procent av de tillfrågade anger klimatkrisen som orsak.

Mer ätliga grödor odlas

En annan intressant aspekt är att en tredjedel (33%) av de som har tillgång till en trädgård har utökat sin odlingsyta för ätliga produkter under de senaste fem åren. Denna ökning är särskilt stark bland personer under 50 år och tyder på en möjlig trend mot ökad självförsörjning och hållbarhet. Att odla ätliga växter är även det som flest (38%) rankar som viktigast i sin trädgård. De vanligaste grödorna inkluderar tomater (51%), kryddgrönt (48%), äpplen (47%) och rabarber (46%) – grödor som många kan relatera till och som är enkla att odla hemma.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet har blivit en central del av trädgårdsarbetet i Sverige. Undersökningen visar att 56% av de trädgårdsintresserade strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt. Praktiska åtgärder som att samla regnvatten och kompostera är exempel på hur trädgårdsägare aktivt försöker minska sin miljöpåverkan. 51procent uppger att de medvetet försöker gynna den biologiska mångfalden i trädgården.

Unik analys kommer i höst

Den kommande rapporten om fritidsodling i Sverige, som släpps i oktober, kommer att avslöja hur odlingsintresset har utvecklats sedan 2012. Tidigare statistik kommer att jämföras med resultaten från Novus-undersökningen. Rapporten kommer att innehålla uppdaterad information om markanvändning och boendeförhållanden samt en granskning av trädgårdsrelaterad konsumtion utifrån tillgängliga data. Den kommer också att analysera hur kunskapen hos trädgårdsintresserade skiljer sig befolkningen som helhet, vilket ger insikt i hur specifika intressen påverkar odlingsvanor och attityder.

För ytterligare information, kontakta: projektledare lise-lotte.bjorkman@for.se