”Livsmedelsberedskap för en ny tid”, svar på remiss SOU 2024:8

Vi stödjer behovet av en moderniserad livsmedelsberedskap för att garantera tillgång till mat för hela befolkningen och välkomnar förslagen om tydligare ansvarområden för våra myndigheter.  

Som representant för 20 rikstäckande ideella föreningar inom fritidsodling anser vi att betänkandet behöver kompletteras med fler medborgarcentrerade strategier. En plan för livsmedelsberedskap kan inte enbart handla om vad staten kan göra, utan hur civilsamhället, varje individ kan bidra. Endast genom att inkludera alla delar av samhället kan vi skapa en stabil och hållbar livsmedelsberedskap för framtiden.

Tre centrala aspekter som saknas i betänkandet och som vi anser är avgörande för att säkra en robust livsmedelsberedskap i Sverige.

Brist på erkännande av fritidsodlingen och civilsamhällets praktiska betydelse
Vi är förvånade över den totala frånvaron av fritidsodlingens betydelse i betänkandet. Fritidsodling har historiskt sett spelat en avgörande roll under kriser och utgör idag en betydande resurs för självförsörjning.

Fritidsodlare finns över hela landet och täcker in stora ytor från norr till söder. Att ignorera fritidsodlingens potential är att förbise miljontals människors vilja att bidra till en avgörande samhällsfunktion vid kris. Potentialen för livsmedelsproduktion i hemträdgårdar och kolonilotter har uppskattats till 700 000 ton ätliga grödor.

Otillräcklig uppmärksamhet på småskalig och ekologisk livsmedelsproduktion
Betänkandet fokuserar främst på storskaliga konventionella produktionssystem och långväga transporter, vilket ökar sårbarheten vid kriser. Vi anser att betänkandet borde ge mer utrymme åt småskalig och ekologisk produktion och där behoven av insatsmedel är små och därmed ökar robustheten vid kriser.

Avsaknad förståelse för fritidsodlingens kompletterande roll
Fritidsodling kompletterar den kommersiella livsmedelsproduktionen genom att öka mångfalden av grödor, främja lokal och närproducerad mat samt minska beroendet av externa insatsmedel.

I en nyligen genomförd Novus-undersökning uppgav 79% att egen odling i krissituation är viktig. Odlingsintresset har dessutom ökat med 38% under de senaste fem åren. En satsning på utbildningsinsatser om hur man odlar egen mat samt förvarar och lagrar sin skörd skulle öka vårt lands beredskap.

Vi anser att en större satsning på fritidsodlingen säkerställer en mer mångsidig och hållbar livsmedelsförsörjning.

Läs vårt remissvar som PDF >>