Referensgrupper

Fritidsodlingens karaktär, omfattning och betydelse innebär att det finns anledning för FOR att vara väl orienterad i omvärlden och ha ett stort kontaktnät bland de många myndigheter, institutioner, organisationer och företag som i olika avseenden har beröring med frågor av intresse för fritidsodlingen.

insect-5437862_1920 (1)

Pollinera Sverige

FOR medverkar i Pollinera Sverige, ett nätverk bestående av ideella föreningar, universitet och myndigheter. Målet är att lyfta den livsviktiga pollineringsfrågan genom att dela och sprida kunskaper om hur man kan gynna pollinatörerna.

Läs mer >

apple-orchard-1871441_1920

Forskningsprojekt

Anpassning till klimatförändringen, nya skadegörare och ökat odlingsintresse ökar angelägenheten av samarbete med forskning, växtförädling och undervisning vid universitet och högskolor.

carrots-338185_1920

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

SLU driver forskning och utbildning inom trädgårdsodling och hållbar samhällsutveckling. FOR är representerat i referensgrupper för olika forskningsprojekt och centrumbildningar

dahlias-1642464_1920

Programmet för Odlad Mångfald (POM)

Äldre trädgårdsväxter kan vara en viktig tillgång inför framtiden. För fritidsodlingen är det därför viktigt att äldre trädgårdsväxter inventeras, beskrivs och bevaras, men även att insamlat växtmaterial i framtiden kan förökas och saluföras med beaktande av både sorträttsfrågor och konsumentintressen.
FOR och flera av medlemsföreningarna är av detta skäl engagerade i POM med syfte att kartlägga och inventera bl.a. äldre trädgårdsväxter och på sikt medverka till bevarandet av dessa.

lettuce-seedling-4141450_1920

Elitplantstationen

Elitplantstationen förser trädgårdsbranschen i Sverige med ett sunt och genetiskt bra startmaterial. Sortäkta, friska och klimatanpassade växter ger odlingssäkerhet som stärker både producenter och växtanvändare. Stabilitet och säkerhet är viktiga faktorer på väg mot ett hållbart samhälle.

tomatoes-2669861_1920

Sveriges konsumenter

Sveriges Konsumenter är en obunden, ideell organisation som arbetar för alla konsumenters bästa genom att granska företag, påverka politiken och stärka konsumentmakten.