Elitplantstationen

Elitplantstationen har byggt upp en unik kompetens inom vegetativ förökning av ett varierat växtmaterial, som garanterar odlingssäkerhet för både producenter och växtanvändare i hela landet och som tillvaratar viktiga miljöaspekter.

EPS har ett starkt och tydligt bevarandeuppdrag och även utifrån ett självförsörjandeperspektiv, ett viktigt samhällsuppdrag som är i samklang med samhällsdebatten FOR är representerad i Elitplantstationens styrelse genom medlemsorganisationerna Koloniträdgårdsförbundet och Riksförbundet Svensk Trädgård.

Elitplantstationen – Elitplantstationen – en länk mellan växtförädling och svensk trädgårdsodling.