POM

POM – programmet för odlad mångfald

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

FOR är representerat i följande referensgrupper inom Pom

Referensgruppen för odlad mångfald
Referensgruppen för odlad mångfald är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Referensgruppen skall bland annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom programmet.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/om-pom/organisation/referensgruppen/

Nationella genbankens referensgrupp
I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/

Förökning och marknadsföringsgruppen för Grönt Kulturarv (FÖRMAK)
Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sortimentet består av frukt, rosor, perenner, träd, prydnadslökar, köksväxter och krukväxter. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag och har en väl dokumenterad historia.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/

Ny strategi för 2021-2025
I samarbetet för hållbarhet förtydligas programmets verksamhet och presenteras i 20 mål och 53 åtgärder >>