POM

POM – programmet för odlad mångfald

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

FOR är representerat i följande referensgrupper inom Pom

Referensgruppen för odlad mångfald
Referensgruppen för odlad mångfald är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Referensgruppen skall bland annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom programmet.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/om-pom/organisation/referensgruppen/

Nationella genbankens referensgrupp
I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/

Förökning och marknadsföringsgruppen för Grönt Kulturarv (FÖRMAK)
Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sortimentet består av frukt, rosor, perenner, träd, prydnadslökar, köksväxter och krukväxter. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag och har en väl dokumenterad historia.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/

Varumärket Grönt kulturarv® firar 10 år 2023 >>

Ny strategi för 2021-2025
I samarbetet för hållbarhet förtydligas programmets verksamhet och presenteras i 20 mål och 53 åtgärder >>

POM 2022 års vinnare av Rosenkransen

Kriterier för juryns bedömning
Att med kunskap, passion och kreativitet inspirerat till ökat intresse för rosor och bidragit till att sprida kännedom om rosors skönhet, historia, doft, kunskap eller på annat sätt förmedlat rosens magi.

Juryns motivering
Programmet för odlad mångfald genomförde Rosuppropet under sex år i början av 2000-talet. Rosinventeringen hade till sin hjälp över 100 volontärer. Efter utbildning i rosidentifiering, inventeringsteknik och informationsinhämtning gav de sig ut i landet för att dokumentera rosor som gått i arv i generationer. Många engagerade sig och utvecklades i sin passion för rosor.

Läs hela pressmeddelandet >>

Vill du lära allt om rosor? Här kan du bli medlem i Rosensällskapet, en del av FOR >>