Påverkansarbete​

För att stärka fritidsodlarnas röst i samhällsdebatten arbetar FOR också med opinionsbildning och påverkan. FOR väcker debatt i viktiga frågor, besvarar remisser (från exv miljödepartementet, kemikalieinspektionen och EU) och uppvaktar beslutsfattare. Detta bland annat för att göra det möjligt för fler att odla ekologiskt med gott resultat på fritiden.

Läs rapporten “5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen” >>

Påverkansarbete

Några punkter som sammanfattar mycket av det påverkansarbete som bedrivs och vad FOR vill uppnå

 1. Lättillgänglig och lättförståelig information om odlingsfrågor – alla kan odla
 2. Slå vakt om det ekologiska utan klimatpåverkan
 3. Verka för hållbar odling utan onödiga bekämpnings- och växtskyddsmedel
 4. God tillgång till inhemska artegna växter
 5. Produktlagstiftning kring gödselmedel och jord i Sverige som bestämmer vad det får och inte får innehålla samt gränsvärden för växtförstörande substanser.

Exempel påverkansarbete

 • Väcker debatt i aktuella frågor som exempelvis bekämpningsmedel klopyralid och andra pyralider och rester från besprutning (Läs rapporten >>)
 • Bedriver aktivt PR-arbete och informerar journalister om olika aktiviteter och nya undersökningar och analyser
 • Har anslutna medlemsorganisationer som ordnar aktiviteter och jobbar med lokala påverkansfrågor
 • År 2020 startades ”Rikare Trädgård” tillsammans med Natursidan.se, med syfte att ”förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet” (biologisk mångfald). Utser också ”Årets rikare trädgård” och ”Årets kryp”.
 • Är med och lyfter Biologiska mångfaldens dag, från 2017, med stor och ökande uppmärksamhet över hela landet.
 • Sedan 2020 bedriver FOR information och rådgivning om Invasiva främmande arter, med hjälp av utförliga illustrationer, filmer och personliga frågor och svar av experter.
 • Forskningsprojekt Nyttodjursparker, 2020, för ekologisk kunskap om hur man bidrar till positiv biodiversitet genom att kontrollera skadegörare och gynna nyttodjur.
 • FOR är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges riksdag.

Representantskap
Fritidsodlingens Riksorganisation är representerade i flera styrelser och kommittéer, exempelvis

 • Pollinera Sverige, lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald
 • POM, programmet för odlad mångfald
 • Elitplantstationen, sortäkta, friska och klimatanpassade växter
 • Sveriges konsumenter