Jordbruksverket en naturlig hemvist för fritidsodlingen

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, träffar generaldirektören för Jordbruksverket, Christina Nordin. På agendan står stärkt samarbete mellan parterna, att fritidsodling är en viktig del för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och att FOR, för att bland annat undvika resursbrist inom fritidsodlingen, borde ingå i Jordbruksverkets uppdrag.

Att låta fritidsodlingen ingå i Jordbruksverkets uppdrag skulle ge en rad positiva effekter som presenteras i denna rapport >>

Vi ser fram emot ett konstruktivt möte för att hitta lösningar som gagnar både fritidsodlingen och jordbruket.

Från Jordbruksverket deltog Carin Bunnvik, Eva Dahlberg och generaldirektör Christina Nordin. Från FOR Ulrica Otterling och Ulf Nilsson

Bakgrund
I Sverige finns det cirka 2,6 miljoner trädgårdar och kolonilotter med över 5 miljoner fritidsodlare. Trädgårdsskötsel är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus, näst efter promenader. Trots detta finns ingen myndighet som har specifikt ansvar för fritidsodling. Fritidsodlingen har mycket gemensamt med lantbruket; växtskydds-, gödslings- och utsädesfrågor . 

De beslut som fattas gällande lantbruk påverkar ofta fritidsodlingen. Omvänt påverkar upptäckter och problem inom fritidsodlingen ofta lantbruket och Jordbruksverket. Jordbruksverket vore en naturlig hemvist för fritidsodlingen.

En aktuell fråga som tydligt belyser problematiken är ogräsmedel i organisk växtnäring. Under 2020 & 2021 har tusentals fritidsodlare fått oförklarliga skador på plantor av tomat, chili och paprika. Jordbruksverket valde att endast bevaka frågan och har inte gjort egna undersökningar.

Fritidsodlingens Riksorganisation genomförde oberoende tester och analyser, en utredning som visade att de drabbade hade använt organisk, ofta KRAV-märkt, växtnäring som var kontaminerad av ogräsmedlen klopyralid eller aminopyralid. En problematik som uppstår i lantbruksfälten och som säkert kommer bli ett bekymmer för svenska bönder och yrkesverksamma trädgårdsodlare framöver.