Inventering av skadegörare

Under 2021 har 23 medborgarforskare bidragit i det viktiga inventeringsarbetet av tre så kallade karantänskadegörare genom att utföra inventeringar i sina egna trädgårdar. Det gäller arterna japansk trädgårdsborre, Popillia japonica, äppelborrfluga, Rhagoletis pomonella, och amerikansk plommonvivel, Conotrachelus nenuphar.

Karantänskadegörare är arter av växtskadegörare som ännu inte finns i Sverige men som kan orsaka stor skada om de etablerar sig i landet. För att upptäcka dessa skadegörare i tid genomförs årligen inventeringar i de delar av Sverige där klimatet tillåter en etablering.

Medborgarforskarnas inventeringar ingår i ett större uppdrag tillsammans med rådgivare och kontrollanter på Jordbruksverket tillsammans med Fritidsodlingens Riksförbund. Utöver medborgarforskarnas inventeringar har inventeringar också gjorts i kommersiella fruktodlingar (15 st) och för den japanska trädgårdsborren och äppelborrflugan även vid riskpunkter i tätbebyggda områden (8 st). Riskpunkter är tillexempel anläggningar som hanterar stora mängder trädgårdsavfall eller annat biologiskt avfall som kan sprida skadegörarna.

Tabell över inventeringens omfattning

 

Antal fällor

Antal fällfångster som analyserats

Antal visuella observationer

Medborgarforskare

59

191

23

Fruktodling

130

1060

540

Riskpunkt

12

54

0

Inventeringsarbetet skedde genom en kombination av fällor betade med feromon, doftämnen som lockar insekterna, och observationer av skador på frukt.

Tabell över inventeringsmetodik

 

Japansk trädgårdsborre

Äppelborrfluga

Amerikansk plommonvivel

Medborgarforskare

Fälla

Fälla

Observation

Fruktodling

Fälla

Fälla

Fälla

Riskpunkt

Fälla

Fälla

Ej inventerad


Resultatet av inventeringarna
Inte något fynd av de tre arterna karantänskadegörare gjordes under 2021. Enstaka fynd av äppelborrsflugans släkting körsbärsfluga, Rhagoletis cerasi, gjordes av både medborgarforskare och övriga kontrollanter. Körsbärsflugan finns sedan tidigare i Sverige och det är därför väntat att en viss bifångst av denna art sker.

Tidig upptäckt viktig för bekämpning 
På kartan kan du se på vilka platser som inventeringar skett. Som framgår av kartan innebär medborgarforskarnas bidrag att vi får en bättre geografisk täckning på inventeringarna. Dessutom får vi information från privatträdgårdar, en miljö som vi normalt inte kommer åt att inventera. Tidig upptäckt i händelse av en introduktion av karantänskadegörare är viktig för att en effektiv bekämpning av skadegörarna ska kunna ske. 

Medborgarforskarnas bidrag är mycket värdefullt i detta sammanhang.

Vill du bli medborgarforskare och hjälpa till att söka efter skadeinsekter? Håll utkik efter information om hur du kan bidra på Jordbruksverkets webbplats >>

Du kan redan nu anmäla ditt intresse här >>

Bild Äppelborrfluga från Eppo global database. https://gd.eppo.int/