Med rätt kunskap kan alla göra miljö- och klimatsmarta val

Fritidsodlare har avgörande effekt för att nå de svenska miljökvalitetsmålen, med rätt kunskap kan alla göra miljö- och klimatsmarta val

I veckan genomfördes mötet mellan representanter för FOR; ordförande Inger Ekrem och vice ordförande Ulrica Otterling samt Ulf Nilsson, sekreterare i FOR  och tjänstemän från närings- och miljödepartementet, det vill säga från Regeringskansliet.

De frågor som stod på agendan berör vem som ska stå för oberoende undersökningar när det upptäcks gifter från bekämpningsmedel i våra gödselprodukter, samt vilken forskning kring alternativa bekämpningsmetoder och miljövänliga metoder som kommer att bedrivas.

Ytterligare en diskussionspunkt var att det är viktigt att FOR blir en del av en fast utgiftspost för Jordbruksverket så att vi i ett långsiktigt perspektiv kan verka för fritidsodlarnas intressen och dess starka fördelar för samhällsutveckling och miljömål. FOR besitter expertis på fritidsodling och skulle med utökade resurser kunna bli en viktig och central kanal för att täcka det stora informations- och rådgivningsbehov mot fritidsodlare och trädgårdsägare som finns och som ständigt ökar. Med odlaren Lena Israelssons ord ”Vi brukar också jord och vi producerar också livsmedel”.

Du kan läsa mer om agendan och de öppna breven här >>

Tjänstemännen från departementen lyssnade och tog del av materialet, men gav inga konkreta svar eller planer för lösningar. FOR fick inte heller någon förklaring eller orsak till varför ingen myndighet i dag har ansvar för hur frågor som dessa ska hanteras. Om vi kikar på våra grannländer Danmark och Norge, så har man där snabbt börjat arbeta med frågan och samarbeta med tillverkare och producenter.

Som konklusion på mötet och med en stark önskan om en snabb fortsättning skickade våra representanter en rapport med fullödigt innehåll om problematik och sakfrågor. Du kan ta del av rapporten som pdf-fil här ”5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen” >>

Sakfrågorna kvarstår, vilken myndighet har ansvar för det stora ämnesområde som fritidsodlingen idag utgör och hur ska fritidsodlare skyddas mot förgiftade näringar och jordar? FOR vill att odlare ska kunna använda ekologiska gödselprodukter, men hur ska kvaliteten säkerställas? Det behövs en myndighet som har ansvar för fritidsodlingen och mer resurser för kanalen mellan fritidsodlare och myndighet.