Låt Sveriges fritidsodlare vara en del av matberedskapen vid kris och krig

Debattartikel

Moroten har odlats i vårt land sedan 1600-talet och det brukar sägas att Sverige är självförsörjande på morötter. Det stämmer inte. Vi har ingen egen fröproduktion i Sverige när det gäller morotsfrö eller andra grönsaksfrön till yrkesodlingen. Fram till 1990-talet fanns ett beredskapslager med utsäde, men det avvecklades efter kalla kriget. Om krisen kommer, behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. För att öka vår självförsörjningsgrad behövs kunskap om hållbara odlingsmetoder och en bro mellan lantbruket och fritidsodlingen.

Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad idag. Bara cirka 50 % viket är bland de lägsta i Norden enligt siffror från SCB/Jordbruksverket. Om en kris uppstår och lantbruket inte får tillgång till insatsmedel som utsäde, drivmedel, bekämpningsmedel och konstgödsel, minskar kapaciteten att producera mat radikalt till skrämmande låga nivåer.

Men det finns en ofta förbisedd resurs som skulle kunna ha en avgörande betydelse för Sveriges matberedskap. För i vårt land finns 2,6 miljoner trädgårdar och 5 miljoner fritidsodlare! Många av dessa väljer just i år att odla mer ätbara grödor i sina trädgårdar, kolonilotter och på balkonger. Kriget i Ukraina och de ökade priserna på mat är några av orsakerna till detta. Det finns en stor kapacitet att odla ätbart i Sveriges trädgårdar.  Uppemot 700 000 ton ätliga grödor kan produceras. 70 % av Sveriges befolkning har möjlighet att odla och lika många ägnar sig åt trädgårdsarbete i någon form (enligt statistik från Fritidsodlingens riksorganisation, FOR).

Fritidsodlare har kunskap om hållbara odlingsmetoder och är alltså inte i samma utsträckning som lantbruket beroende av insatsmedel. Vi kan skapa vår egen jord och gödsel med hjälp av restprodukter från våra egna trädgårdar. I den jorden kan vi odla mat. Vi kan samla in fröer från grönsaker som produceras i våra trädgårdar och på så sätt minska sårbarheten.

Det finns stor outnyttjad potential här som kan gynna hela samhället. En förutsättning är att fler får kunskap om odling, hur du förvarar och förädlar din skörd och också hur du kan ta dina egna fröer och på så sätt öka självförsörjningsgraden. I detta arbete kan fritidsodlingens organisationer spela en avgörande roll som viktiga aktörer i civilsamhället.

Regeringen bör därför satsa på fritidsodlingen och på allvar ta tillvara denna resurs för att stärka Sveriges matberedskap. Vi föreslår att

  • Regeringen ökar anslagen till fritidsodlingens organisationer. Då kan vi inom FOR och andra organisationer arbeta långsiktigt för att höja kunskapsnivån, uppmana fler till att odla ätbart i trädgården och stärka den lokala beredskapen runt om i landet.
  • En myndighet utses som kan stärka och bevaka fritidsodlingens intressen. Jordbruksverket skulle kunna ha ansvar för all odling som främjar en ökad och hållbar matproduktion, inte enbart lantbruket som idag.
  • Odla mat ska vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Mat är helt primärt för alla människor. Därför borde kunskapen kring att odla egen mat vara en demokratisk rättighet för alla medborgare.

Under flera år har anslagen till fritidsodlingens organisationer minskat – när vi i stället borde satsa mer för att stärka beredskapen och öka kunskapen om hållbara odlingsmetoder. Tillsammans med myndigheter och odlingsintresserade privatpersoner kan vi fritidsodlare hjälpa till för att höja matberedskapen vid kris och krig!

Inger Ekrem
Ordförande, Fritidsodlingens riksorganisation (FOR)

Ulrica Otterling
Vice ordförande, Fritidsodlingens riksorganisation (FOR)

Marek Rolenec
Ordinarie ledamot, Fritidsodlingens riksorganisation (FOR)

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraplyorganisation som samlar över 70 000 fritidsodlare via 19 ideella odlingsföreningar. Vi sprider kunskap om hållbar odling och arbetar aktivt med att lyfta fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Läs mer på for.se

Vecka 39 (25 september – 1 oktober) arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ”Beredskapsveckan” som en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap. Vi vill påminna om att fritidsodlingens organisationer är viktiga aktörer i civilsamhället vid kris och krig!