EU-förhandlingar om ny lag för produktion av växtförökningsmaterial

Förra veckan deltog FOR på samråd hos landsbygds- och infrastrukturdepartementet för att ge synpunkter på de nya EU-lagförslag om produktion och marknadsföring av växtförökningsmaterial som kommissionen presenterade i somras. Förhandlingarna om förslagen påbörjas i EU:s ministerråd och Europaparlamentet i mitten av september och vi på FOR ser fram emot att följa arbetet. Här kommer en kort sammanfattning av våra åsikter.

Viktigt att EU möjliggör bevarandet av kulturarvssorter som säljs i liten volym
En av de stora utmaningarna med lagförslagen är att hålla nere de administrativa kostnaderna för att registrera sorter som säljs i liten volym. Flera av FORs medlemsorganisationer arbetar aktivt med att bevara kulturarvssorter och delar med sig av växtmaterial och kunskap för att fler ska få möjlighet att odla dessa. Utan deras insats hade många sorter varit försvunna och bortglömda. Genom att odla dessa sorter hjälper fridsodlare till att bevara en genetisk mångfald som kan vara avgörande för att hantera framtida utmaningar som skadegörare och klimatförändringar. Vi på FOR vill därför kommentera att det inte får bli för dyrt att registrera sorter i liten volym. Vår förhoppning är att lagförslagen stödjer en hållbar användning av genetiska resurser och bidrar till en hög diversitet av odlande sorter för fritidsodlare.

Förtydligande av regelverket för ideella föreningar
Vi på FOR tycker det är en självklarhet att det görs ett tydligt undantag från regelverket gällande växtförökningsmaterial som förmedlas mellan privatpersoner. Men det behövs ett förtydligande om att detta undantag även gäller för ideella föreningar som säljer, till självkostnadspris, eller delar ut växtförökningsmaterial till sina medlemmar.

Vi vill även passa på att påpeka att det finns ett stort behov av att öka informationen till allmänhet/fritidsodlare om vikten av friskt och sortäkta växtmaterial för att undvika att undermåligt växtförökningsmaterial delas mellan privatpersoner. Privatpersoner bör även få möjlighet att få hjälp av nationella myndigheter med laboratorieanalyser av särskilt allvarliga och svårbestämda växtskadegörare för att undvika spridning av sjukt växtmaterial.