Prosulfokarb – ännu ett problematiskt bekämpningsmedel?

Prosulfokarb är en så kallad jordherbicid som används inom lantbruket för att döda oönskade ogräs. I Sverige används den för bekämpning av ogräs i höstspannmål och i potatisodling. Användningen har flerdubblats över en tioårsperiod. Dessvärre driver ämnet lätt i väg med vinden. I en tysk studie hittades prosulfokarb i mer än häften av alla luftprov. Ämnet hittades även i prover som samlats in i nationalparker och skogsområden långt ifrån intensiva lantbruksområden. I den svenska miljöövervakningen är prosulfokarb det växtskyddsmedel som oftast påträffas, och i högst koncentration, i luftprov från södra Sverige. Ämnets flyktighet medför att det kan hamna på fel plats, t ex på grönsaker och frukt som då inte får säljas. Detta har hänt flera gånger på olika platser i Europa och så även i Sverige. Inslag på TV4, 18 dec 2022 >>

Ekologisk fruktodlare fick kassera sin skörd två gånger
I Skåne har en ekologisk äppelodlare vid två tillfällen (2017 – 2021) fått kasta hela sin skörd på grund av att Livsmedelsverkets provtagning påvisat ogräsmedlet prosulfokarb på äpplena. Detta trots att odlaren själv inte använt bekämpningsmedlet. För lagen säger att man inte får hitta några fynd alls av ämnen i en gröda om de inte är godkända för användning på den grödan. Följaktligen får produkterna inte säljas även om de uppmätta halterna är mycket låga och enligt myndigheterna inte utgör någon risk för konsumenterna. Ämnet har kommit in i fruktodlingen via luften, troligen från närliggande åkrar där bekämpning utförts. Men då det är svårt att säkert bevisa vem som varit orsak till att ämnet spridits till äpplena så har det slutat med att odlaren själv fått stå för den ekonomiska förlusten.

Myndigheterna har skärpt användarvillkoren
Under 2019 skärpte Kemikalieinspektionen villkoren för användning av produkter med prosulfokarb för att undvika oavsiktlig kontaminering av närliggande grödor. Bland annat ställs krav på skyddsavstånd på 500 meter till kommersiella odlingar av frukt och grönsaker som ska skördas på hösten. Trots detta så konstaterades tre fall med resthalter av ämnet i äpple 2021 (totalt i tre av 62 prov). Ytterligare skärpningar infördes därefter under 2022 med krav på speciell utrustning vid anavändning för att undvika vindavdrift. Om detta får effekt återstår att se.

Hur påverkas fritidsodlare?
Det är uppenbart att denna typ av flyktiga växtskyddsmedel kan ställa till stora ekonomiska problem för både ekologiska och konventionella yrkesodlare av frukt och grönsaker om ämnet upptäcks i deras produkter. Men hur påverkas då fritidsodlare? De svenska myndigheterna utför ingen provtagning på frukt och grönsaker som odlas i privata trädgårdar. Så vi har ingen aning om eventuell omfattning. Det är dock värt att notera att de nya användarvillkoren enbart föreskriver 500 meter skyddsavstånd till kommersiella odlingar. Däremot står inget om avstånd till privata trädgårdar. Alltså kan man misstänka att det kan drabba frukt och grönsaker i privata trädgårdar som ligger nära behandlade fält och som ska skördas på hösten. Det är därför viktigt att provtagning även börjar utföras i privata trädgårdar för att kartlägga eventuell förekomst. För oavsett om uppmätta halter anses vara väldigt låga, och inte är hälsofarliga, så måste minimikravet vara att det vi odlar fram i våra trädgårdar inte ska innehålla rester av växtskyddsmedel som spridits från lantbruket. 

Källor
Fredricsson et al. 2021. Nationell luftövervakning. Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2019. IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapport C 584   
Kemikalieinspektionen, 2022. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2021.  
Kruse-Plaß et al., 2021. Pesticides and pesticide-related products in ambient air in Germany. Environmental Sciences Europe.
Säkert växtskydd, 2019. Prosulfokarb – lätt på drift.
Säkert växtskydd, 2019. Nya villkor för prosulfokarb
York, 2021. Organic crops in France found to contain herbicide carried in wind. https://www.connexionfrance.com/