Blomsterlupinen – ett allvarligt hot

Blomsterlupin är ett av de allvarligaste hoten mot våra inhemska ängsblommor och därmed också mot den biologiska mångfalden. Där växten brer ut sig och bildar stora bestånd, som till exempel längs våra vägar, trängs inte bara andra växter bort utan jordförhållandena förändras också markant genom att den binder kväve. Okunskapen om vad växten vållar för skada i naturen gör den extra problematisk. Fröfirmor och plantskolor säljer den fortfarande och kan även saluföra den under namnet ”vildlupin”.

Lågvuxen orkidé- och örtrik flora
När lupinen tar över försvinner även många insekter

Längs med de nordiska biotoppkänsliga vägkanterna och naturområdenna breder den ut sig alltmer, blomsterlupinen, Lupinus polyphyllus och sandlupinen, Lupinus nootkatensis. Lupinernas invasiva växtsätt tränger undan näst intill all annan flora. Den lågvuxna orkidé- och örtrika floran i Skandinavien riskerar att helt ersättas av lupiner. När de vid samma årstid blommat färdigt, finns det inte längre någon föda för insekter som fjärilar, humlor och bin.

Den 6 juni är det lupinbekämpardagen. Då ger vi oss ut i hela landet tillsammans för att bekämpa lupinen! Läs mer på Fältbiologernas sida >>

Illustratör Sandra Doyle