Sjögull

 

Sjögull trivs i näringsrika vatten. På 20-talet introducerades sjögull till flera sjöar i Bergslagen för att förbättra fisket genom att den skulle ge skydd för fiskyngel. Den säljs fortfarande som prydnadsväxt för dammar. Arten finns idag etablerad i ett 30-tal sjöar och 10 vattendrag i Sverige.

Vetenskapligt namn
Nymphoides peltata 

Engelskt namn
Yellow floating heart, fringed water lily

Ursprung 
Sjögull kommer ursprungligen från Sydeuropa och Asien. Sjögull trivs i näringsrika, lugna vattendrag, dammar eller sjöar med mjukbotten. Trivs inte i strömmande eller vågexponerade områden. Förekommer i vatten med djup från 0,5 till 4 meter.

Så känner du igen
Sjögull är en flerårig, bottenrotad flytbladsväxt i familjen vattenklöverväxter. Sjögull har krypande rotskott i eller ovanför botten. Det finns två varianter av rotskott, korta eller långa, skillnaden är bara längden på internoderna. De långa är gröna och kan bli över en meter. Vid noderna finns ett fåtal adventivrötter och ett blad per nod. I bladvecket på ett sådant blad kan det utvecklas en blomsterstängel eller kortskott. De korta rotskotten är mer vita, blir 2–10 centimeter med 5–24 internoder och är förankrade i botten med många rötter. De korta skotten är alternerande sidoskott längs de långa skotten. Förtjockade kortskott är de som övervintrar och ger nya blad och långskott på våren. Längden på bladskaften kan variera från 30–300 centimeter beroende på vattendjup. Bladen är flytande, runda till hjärtformade, 3–12 centimeter i diameter och påminner om mindre näckrosblad. Bladen är gröna till gulgröna och har något vågformade kanter. Bladens undersida är ofta purpurfärgade eller rödprickiga. De femtaliga blommorna är ljust gula, 2–4 centimeter i diameter och med en fransig bård. Sjögull blommar i juli-augusti. Varje blomma producerar en 2,5 centimeter lång kapsel som innehåller många släta frön med bevingade kanter.

Illustration: Lizzie Harper
Bladen är flytande, runda till hjärtformade, 3–12 centimeter i diameter och påminner om mindre näckrosblad. Bladen är gröna till gulgröna och har något vågformade kanter. De femtaliga blommorna är ljust gula, 2–4 centimeter i diameter och med en fransig bård.
 
Nationslistad

Växten ligger som förslag på Havs- och vattenmyndighetens lista över förbjudna arter.

Om du har sjögull i din damm eller hittar den i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Precis som andra invasiva främmande arter växer sjögull snabbt, har bra anpassningsförmåga, konkurrerar om näringsämnen, effektiv vegetativ förökning och saknar motståndare i form av skadedjur och sjukdomar. Sjögull ingick i en studie som med simuleringar undersökte risken för etablering av några kända invasiva växter i nuvarande klimat och i två simuleringar med ett varmare klimat. Med nuvarande klimat stämde dagens utbredning och den simulerade väl överens med en utbredning i södra Sverige där den finns på 11 platser. I ett varmare klimat (2071–2100) skulle hela Sverige förutom fjällkedjan kunna invaderas.  

Effekter på den biologiska mångfalden
Sjögull är mycket snabbväxande och kan bilda täta bestånd som skuggar och konkurrerar ut inhemska vattenväxter. Den har en stor spridningsförmåga då den kan föröka sig vegetativt. Den vegetativa förökningen gör att den är svår sanerad då delar av plantan kan ge upphov till nya plantor.

Effekter på samhället
I vissa områden kan sjögull bilda täta bestånd längs stränder och i grundare vikar. Så täta bestånd att det hindrar bad, fiske och båttrafik. Bekämpning- och kontrollkostnaderna för de etablerade bestånden i Sverige beräknas ligga mellan 28–72,8 miljoner kr per år.

Effekter i din trädgård
Arten kan snabbt ta över hela dammen. Undvik därför att plantera in den.  

Effekter på din hälsa
Inga effekter finns noterade.

Så här utrotar du växten
Vid mindre populationer i en privat damm dras alternativt grävs växten upp för hand. Alla växtbitar måste tas bort eftersom nya växter kan bildas av växtfragment. Vid större etablering är den mest effektivt metoden att täcka bestånden med duk uppspänd på flytande ramar. Tidigare bekämpades växten felaktigt i Sverige genom slåtter. Metoden lett till att påskyndat spridningen eftersom de avslagna växtdelarna inte togs han om flöt iväg och rotat sig på nya ställen.

Hantering av växtmaterial

Var försiktig vid hanteringen av arten. Små bitar av växten kan lossna och bilda en ny planta. Kör därför inte båt genom sjögullskolonierna eftersom växtdelar då slits loss och sprids. Slå inte heller av sjögullsplantor invid bryggor och badplatser

Borttagning växtdelar ska förbrännas. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning vid återvinningsstationerna. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen.

Misstas för
Kan förväxlas med dyblad Hydrocharis morsus-ranae men dyblad har vita blommor. Näckrosor och särskilt gul näckros när den blommar.

Näckrosblad till vänster och sjögullblad till höger