Japansk träddödare

Växtens snabbväxande klättrande stammarna kan täcka, skugga och konkurrera ut annan vegetation. Den kan påverka ett träds tillväxt och till och med döda stora träd. Fåglar och andra vilda djur äter frukten och sprider på så sätt fröna. Den introducerades från östra Asien som prydnadsväxt till Europa. Bland annat fanns den att beskåda på Royal Botanic Gardens England i slutet av 1800-talet.

Vetenskapligt namn: Celastrus orbiculatus

Ursprung

Växten kommer ursprungligen från Ostasien men introducerad till många andra tempererade-subtropiska delar av världen där den nu klassas som invasiv främmande växt. Växten skapar till exempel allvarliga problem på den amerikanska östkusten. I Sverige har växten påträffats vilt i naturen på ett tiotal platser i Götaland.

Så känner du igen en japansk träddödare

Japansk träddödare är en starkväxande slingerväxt som kräver något att slingra sig runt för att ta sig uppåt. Den strimmiga barken är brun till mörkbrun. De släta kala kvistarna kan variera från ljusgrå till mörkbrun i färgen. Den har gröna läderartade alternerande blad med en elliptisk eller oval form som avslutas med en spets. På hösten intar bladen en gul höstfärg.  Blommorna är små och enkla och består av fem kronblad och har en grönvit ton och blommar på försommaren. Det gula höljet runt det orangeröda bäret spricker upp i tre delar när bäret mognar och pryder växten långt efter att bladen fallit av. Växten växer i alla lägen, från sol till skugga och kan snabbt växa över och omslutna ett träd, där av namnet.  Denna art har länge betraktats som en attraktiv prydnadsväxt främst i USA. Dess rikliga kluster av gula frökapslarna som omger de köttiga röda bäret används till exempel för att göra festliga kransar och blomsterarrangemang. Frön sprids när plantorna senare slängs. Fåglar och små gnagare äter också av frukterna och sprider fröna vida omkring. Växten är består vanligtvis av han- och honväxter, men kan även vara tvåkönade, det vill säga att det finns både han och honblommor på samma planta. Bin är växtens främsta pollinatorer, men kan även pollineras med hjälp av vinden. Frön kräver en köldknäpp för att gro.

Förbjudet att ha i trädgården

Växten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter sedan juli 2022, men förbudet träder i kraft först augusti 2027. Förbudet innebär att växten är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Det innebär att man inte får ha en japansk träddödare i sin trädgård och enligt lag måste växten tas bort.

Spridningsrisk i Sverige

Än så länge ställer japansk träddödare inte till med skador på den svenska skogen och den biologiska mångfalden men i takt med klimatförändringarna, ökar riskerna för att växten ska få fotfäste även här.

Om du hittar ett syrenslide i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Effekter på den biologiska mångfalden

Japansk träddödare har negativa effekter på den biologiska mångfalden eftersom den bildar täta täcken och omsluter och konkurrerar ut annan vegetation. Förlust av inhemska växtarter kan påverka vattenkvaliteten, försämra livsmiljöer och leda till störningar i hela ekosystemet

Effekter på samhället

Om den får fäste i Sverige och börja sprida sig här kan det få en negativ påverkan på skogsbruket. Växten är också svår och kostsam att bekämpa.

Effekter i din trädgård

Japansk träddödare är en dekorativ klätterväxt men som tidigare nämnts är den invasiv och kan snabbt kväva andra växter i din trädgård.  

Effekter på din hälsa

Inga noterade effekter finns.

Bekämpning

Att skära ner eller dra upp växten stimulerar växten att växa ännu mer. Rotbitar som blir kvar i jorden kan också få fart och gro på nytt eftersom beskärningen stimulerar växten att åter gro  och växa ännu mer. Varje avbruten rotbit kan bilda en ny planta.

De studiers som görs nu av växten, framförallt i USA har forskarna konstaterat att getter och får kan hjälpa till att kontrollera växten. Även upprepad beskärning där det är möjligt, kan efterhand hämma växten. Beskärningen måste dock ske kontinuerligt och flera gånger i månaden under växtsäsongen.

Kemisk kontroll

De pågår även studier vilken effekt kemiska preparat har. Enligt de studier som gjorts hittills har användningen av herbicider var framgångsrik för att kontrollera växten, svårigheten ligger i hur man kommer åt växten utan att skada de träd som den klättrar på. En metod som varit framgångsrik är att växten beskärs ända ner till marknivå, tidigt under växtsäsongen och sen låta växten få komma upp igen. Efter cirka en månad appliceras preparatet på bladen. Det är förbjudet att använda glyfosat i hemträdgårdar.

Hantering av växtmaterial

Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön och rotdelar. Rotdelar och frön bör eldas upp på plats om det inte råder eldningsförbud, alternativt läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala återvinningscentralen. Kontrollera först om återvinningscentralen tar emot växtmaterial av invasiva främmande växter. Alla gör inte det. Väl på anläggningen ska den läggas i specialcontainer enkom för farligt växtmaterial eller bland brännbart. Absolut ej på komposten!

Fakta om japansk träddödare

  • Är en starkväxande klätterväxt som klättrar på träd.
  • Har påträffats vilt i Sverige på ett fåtal platser.
  • Kan medföra stora skada för skogsbruket vid en etablering.