Nordiskt samarbete

För att öka fritidsodlarnas kunskap om invasiva främmande växter deltar vi i ett nordiskt samarbetsprojekt som syftar till att sprida information om respektive växt och hur du bäst kan bekämpa dem i din trädgård. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR har under många år arbetad med att öka kunskapen om de invasiva främmande växterna och på så sätt minska spridningen. 

”Effektivaste redskapet för att stoppa spridningen av invasiva främmande växter är allmänhetens medvetenhet.”

Projekt

Våren 2021 inledde FOR ett nytt projekt; Stoppad spridning av invasiva främmande trädgårdsväxter – ett nordiskt information- och samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

Projektet Stoppad spridning av invasiva främmande växter ska uppmuntra och inspirera trädgårdsägare till att öka sin kunskap om de invasiva främmande växter i sin trädgård för att hindra fortsatt spridning. En ökad kunskap och förståelse i hela samhället, ung som gammal gynnar den biologiska mångfalden. Allmänhetens medvetenhet är nyckeln till framgång.

I våra nordiska länder har det varmare klimatet medfört att växter som tidigare inte kunde konkurrera med den inhemska floran nu kan övervintra och sprida sig okontrollerat och därmed hotar den inhemska växtligheten och ekosystemen. Parkslide, jätteloka och blomsterlupin är några av de invasiva växter som just nu skapar störst problem i Sverige, Danmark och Norge. På Island är det främst gruslupinens framfart som är mest förödande men det finns många fler problematiska växter som myndigheterna varnar för i de olika nordiska länderna. För att lyckas hindra spridningen av de invasiva främmande växterna krävs en allmän ökad kunskap om växterna och dess spridningsvägar samt att vi samverkar även över landsgränserna.

Bakgrund

Den sjätte massutrotningen av arter pågår just nu. Enligt senaste IPBES-rapporten (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), om situationen i världen för ekosystem, hotade arter och livsmiljöer bedöms närmare en miljon arter vara hotade av utrotning inom en snar framtid om inget görs för att motverka den negativa utvecklingen. Klimatförändringar, ändrad markanvändning och invasiva främmande arter bedöms vara de allvarligaste hoten.

Den vanligaste spridningsvägen av invasiva främmande växter är via handel med trädgårdsväxter. Våra trädgårdar utgör därmed en stor risk då odlade växter kan rymma och etablera sig utanför ”stängslet”. I naturen kan dessa växter konkurrera ut inhemska växter och sprida sig över stora områden. Det är därför viktigt att trädgårdsägare blir medvetna om vilka förödande konsekvenser felaktig hantering av frön, växter, växtavfall och jord kan få. I Sverige har medias rapportering om parkslide resulterat till ökad spridning då folk hanterar den utan att besitta rätt kunskap som i sin tur leder till ökad spridning.

Projektmål

  • Öka kännedom om de största spridningsvägarna för invasiva främmande växter bland allmänheten.
  • Öka kunskapen om hur den biologiska mångfalden påverkas av otillåten spridning och felaktig hantering av invasiva främmande växter bland allmänheten.
  • Öka kunskapen om hur de olika växterna ska bekämpas och hur växtavfallet ska hanteras för att minimera risken för spridning.
  • Öka kunskapen bland unga om IAS och dess negativa påverkan av ekosystem, hotade arter och livsmiljöer.

Aktiviteter

  • Utbildningsmaterial för unga 12-16 år
  • Utbildningsmaterial för trädgårdsstuderande
  • Informationskampanjer främst genom sociala medier.

Projekt 2019-2020

Under åren 2019 och 2020 drev FOR tillsammans med de motsvarande norska Hageselskapet, danska Haveselskabet  ett nordiskt informationsprojektet, Invasiva främmande växter i våra trädgårdar med stöd från Nordiska ministerrådet. De tre trädgårdsorganisationerna har tillsammans mer än 128 000 medlemmar och ett stort kontaktnät både inom handel, forskning och myndigheter.

Målet med projekt var främst att öka kunskapen om invasiva främmande växter bland fritidsodlare och tomtägare i Norge, Danmark och Sverige, med särskilt fokus på igenkänning och bekämpning av de olika arterna och förståelse för dess negativa effekter på den inhemska biologiska mångfalden.

Målet är också att skapa ett nordiskt nätverk mellan trädgårdsorganisationerna för att dela med sig av metoder och erfarenheter kring invasiva främmande växter.

Projektet har tagit fram arttexter om de olika invasiva främmande växterna som i dag redan vållar stora problem men också växter som kan komma att bli ett problem om de inte uppmärksammas. Se de 24 arttexterna till höger.

Projektet har också sammanställt en rapport i syfte att kartlägga vad som har gjorts inom deltagande länder samt att se vad som är på gång och ta tillvara på varandras resultat. Här hittar du rapporten. Nulägesrapport, hur respektive land har arbetat med IAS hittills >>

Projektledare är Bibbi Bonorden, FOR, bibbi.bonorden@for.se

Naturvårdsverket jobbar också för minskad spridning av invasiva främmande arter >>

 

Här kan du ladda ner slutpresentationen av projektet om Invasiva främmande arter som pdf. (14 MB)