Flytspikblad

Flytspikblad är en extremt snabbväxande flytande vattenväxt som kan växa upp till 20 centimeter per dag, bre ut sig 15 meter från stranden under en enda växtsäsong och fördubbla sin biomassa på 3 till 7 dagar om det vill sig riktigt illa. Arten är ännu inte etablerad i Sverige. Det finns en viss risk att arten etablerar sig i södra delarna av landet med förväntade klimatförändringar.

Vetenskapligt namn Hydrocotyle ranunculoides 

Engelskt namn Greater water pennywort

Andra namn Penningablad

Ursprung
Flytspikblad tros komma ursprungligen från Sydamerika men växer även naturligt norrut upp till södra USA. Dess exakta ursprung är debatterat, men utbredningen av insekter som lever på arten tyder på Sydamerika som ursprungsområde. Med människans hjälp har den introducerats till stora delar av världen som prydnadsväxt. Den har ännu inte påträffats i Sverige men finns däremot på europeiska kontinenten och i Storbritannien. Trots att flytspikblad ursprungligen kommer från relativt varma delar av världen verkar den kunna etablera sig även här. Därmed är det möjligt att det finns klimatiska förutsättningar för arten även i den sydligaste delen av Sverige. Även om den skulle kunna etableras i landet bedöms den dock ha låg invationspotential..

Så känner du igen
Flytspikblad bildar mattor av krypande skott strax under vattenytan. De paraplyliknande bladen sticker upp ovan vattenytan med hjälp av sina stjälkar. Stjälkarna flyter i vattnet eller kryper in på stranden. Växterna rotar fritt från noder med cirka 3–10 centimeters mellanrum. De gröna bladen är runda eller njurformade med 3–7 flikar och är 2–6 centimeter stora och sitter på stjälkar som kan bli upp till 50 centimeter långa. Lobdelarna sträcker sig till ungefär mitten av bladet. Bladkanterna är släta till lätt bågade. Bladen har tydligt grenade ådror och sitter fast horisontellt på stjälken. Blommorna är små, krämigt gula på 2–4 millimeter med vita kronblad och sitter i flockar med 5 till 15 blommor. De sitter ovanför vattnet på korta bladlösa stjälkar som härrör från bladen och är tvåkönade. Fröna är tillplattade och runda. Fröet är uppdelad i två halvor, var och en med en liten stjälk.

Den har fina fibrösa rötter som tränger in i jorden eller driver i vattnet från stjälken vid noder.

Listad som förbjuden växt inom EU 
Flytspikblad är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Om du har flytspikblad i din damm eller hittar den i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Precis som andra invasiva främmande arter växer flytspikblad snabbt, har bra anpassningsförmåga, konkurrerar om näringsämnen, effektiv vegetativ förökning och saknar motståndare i form av skadedjur och sjukdomar. Den invaderar sötvattensjöar, reservoarer, dammar, kärr, långsamt rinnande bäckar och floder, vilket gör båtliv, fiske och andra vattenaktiviteter svåra.

Effekter på den biologiska mångfalden
Flytspikblad kan bilda täta bestånd på vattenytan, kan påverka hela det akvatiska ekosystemet och försvåra för akvatiska växter och vattenlevandedjur. Den försämrar vattenkvaliteten genom att blockera luft-vatten-gränsytan och avsevärt minska syrenivåerna i vattnet, vilket påverkar undervattensdjur som fiskar och grodyngel. De tjocka växtmattorna blockerar också solljus vilket förhindrar tillväxten av andra växtarter och gör att vattnet inte värms upp lika fort på våren. Detta förändrar även djursamhällen genom att blockera tillgången till vattnet och kväver växter som djuren är beroende av för skydd och som mat.

Effekter på samhället
Flytspikblad hotar rekreationsmöjligheterna och minskar de estetiska värden som öppna vatten har.

Effekter i din trädgård
Har ännu inte påträffats vilt i Sverige.

Effekter på din hälsa
Inga effekter finns noterade.

Så här utrotar du växten
Borttagning för hand är en praktisk kontrollmetod som ofta används för små ytor eller när antalet är låga. Fysisk borttagning bör slutföras innan blomningen och fröet sätts. Det är viktigt att vara noga med att samla in och förstöra alla delar av växterna.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hanteringen av arten. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning vid återvinningsstationerna. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen.

Misstas för
Flytspikblad är en flerårig men kortlivad vattenväxt tillhörande familjen flockblommiga växter, Apiaceae. Kan misstas för andra Hydrocotyle- eller Ranunculus-arter. I södra Sverige förekommer en inhemsk art i samma släkte, spikblad Hydrocotyle vulgaris