Björk läcker sav

Fråga: Den ca 50 år gamla björken läcker sav sedan något år. I övrigt är trädet friskt. Barken är mjuk och lös kring läckaget. Vad jag vet har trädet inte skadats. Nu är jag orolig för att röta går in i stammen. Vad kan läckaget bero på och hur påverkas trädet på sikt?

Svar: Man kan inte ge ett helt klargörande besked utan att ha trädet framför sig och kunna undersöka det närmare. Det behöver inte vara något allvarligt, men det går heller inte utesluta.

Att trädet ”läcker” kan bero på flera orsaker. Det kan dels vara trädet som savar på grund av en skada, spricka eller annat stressymptom. Det som rinner ut kan också vara en bakterierelaterad savström, s.k. ”våtved”, vilken också ofta är ett stressymptom.  En tredje orsak kan vara att trädet högre upp har en skada, bohål eller liknade där det utvecklats en rötpelare som går ner till trädets bas. I det fallet är det alltså vatten som rinner ut.  Det är ganska lätt att konstatera vilket det är (ja, det ju också vara en kombination). Är det trädet som savar så smakar saven sött. Är det bakterierelaterat luktar det ganska illa om man tar med fingrarna på vätskan och håller intill näsan. Är det bara vatten så märks det.

Det intressanta här är att utröna vad det är för skador i trädet. Det finns ju en tydlig stambasskada/hålighet och frågan är hur omfattande rötzon som finns här? Det måste man kolla på plats. Skadan ser ut att ha varit där ganska länge. Samma sak om trädet har påverkan av välkända björklevande rötsvampar som björkticka och sprängticka. Björk tillhör de träd vars ved relativt snabbt påverkas av vedlevande svampar.

För att skingra eventuell oro kring trädet är det bäst om någon med trädvårdskompetens, t.ex. en certifierad arborist, kan titta på trädet på plats. https://sverigesarboristforbund.se/

Henrik Morin, FOR-rådgivare 2023

Foto: Esko Daniel

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar