Äppelsorter för norra Sverige

Fråga: Finns det någon sammanställning över äppelsorter för norra Sverige?

Svar: Att välja växter för norra Sverige kräver mer kunskap. Både om sitt närområde, det vill säga vilket mikroklimat som finns på platsen och om växterna som ska planteras.

Ett sätt att hitta lämpliga äppelsorter för norra Sverige är att läsa Blomqvists plantskolas sortlista. https://www.blomqvistplantskola.com/index.php?route=product/category&path=104_121&page=2 Leif Blomqvist har arbetat hårt för att få fram sorter som passar i både norra Finland och norra Sverige.

Det finns också ett examensarbete som handlar om ekologisk äppelodling i norra Sverige. Skrivet av Caroline Jonsson, Ekologisk äppelodling i Norrland http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:578247/FULLTEXT01.pdf I det arbetet finns en lista över sorter som odlas i norra Sverige och ger bra skördar där.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar