Rätt avstånd mellan växterna

Fråga: Jag har bott i mitt radhus i 20 år. Trädgården börjar växa mig över huvudet. Jag ser liknande fenomen hos mina grannar. Många av oss har satt fel växt på fel plats så här med facit i hand. Vad gör vi nu? Hur ska vi tänka i framtiden? Att plantera fel och för tätt kostar ju pengar samt gör mig besviken efter 10–20 år!

Svar: Att de som köper nya trädgårdsväxter och inte får eller har kunskap om hur växten kommer att se ut när den är fullvuxen är ett problem som finns över hela landet. Att hämta in kunskap innan det är dags för växtinköp är viktigare i dag än någonsin, då landets fackplantskolor minskar i antal medan växtkedjorna ökar, vilket kräver mer av konsumenterna. Detta för att rådgivningen ofta är bristfällig eller svårare att få tag på hos kedjorna.

Hitta växtinformation hos rådgivare och i böcker

Hur hittar du som villaägare bra information om hur växter kommer att utvecklas i framtiden? Att fråga oss trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård med lång växterfarenhet är ett sätt, bra trädgårdslitteratur och hemsidor en annan. När det gäller träd och buskars framtida höjd är det mig veterligen bara boken Blommor och Buskar (Blommor och Buskar förlag isbn 978-91-633-2672-1) som tagit med denna information. I boken har man valt att ange storleken på vedartade växter efter tio år. Hur en växt tillväxer på en plats beror på hur den trivs där – därför är denna information ungefärlig – ingen kan exakt säga hur en växt kommer att utvecklas på en specifik plats i din trädgård. Jordmån, tillgång till vatten och ljusförhållanden avgör, liksom konkurrensen med andra växter (exempelvis grannens) och även växtzonen.

Att SöKA På internet KAn VArA FörVirrAnDe Min personliga åsikt är att förvirringen alltid blir stor, när man söker odlingsinformation för en specifik växt på internet. För samma växt kan man få helt motsatt information via chattforum med mera. En bra svensk hemsida är www.eplanta.com för träd och buskar, med fantastiska växtbeskrivningar. Här finns dock bara de växter som omfattas av systemet E-planta medtagna, så för den vetgirige saknas många växter.

Planteringsavstånd för växter och plånbok

Att plantera på rätt avstånd i ett buskage, en häck eller i en perennplantering är viktigt för växternas naturliga utveckling och påverkar också våra plånböcker! Planteringsavstånd för buskar och häckplantor hittar man i Beskärningsboken (Natur och Kultur isbn 978-91-27-35695-5) i delen om Beskärningsnycklar. Annars är det svårt att hitta uppgifter om planteringsavstånd på ett och samma ställe i svensk litteratur. Kanske beror det på att vedartade växter utvecklas så olika på olika platser i Sverige. För perenna växter finns plantavstånden angivna (anges c/c, vilket är avståndet från centrum av en växt till centrum av nästa växt) i flera böcker, bland annat Marie och Björn Hanssons bok Perenner (Prisma isbn: 9151850508).

Vad går att göra efter 10–20 år? Att forma växter med beskärning är ett alternativ om växterna vuxit sig för stora, men det passar inte alla arter, exempelvis blir de buskar som blommar i periferin av grenarna (vilket de flesta gör) aldrig vackra med toppning varje år. Då återstår att plocka bort buskar här och var och kanske även såga ner ett träd eller två

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar