Bladfall måbär

Fråga: Vad beror det på att en Ribes alpinumhäck på en kyrkogård i Skellefteå fäller alla blad i slutet av augusti? Nya blad bryter ut i september igen, som sedan fälls i november. Detta har upprepats flera år i följd. Vilka åtgärder kan rekommenderas? Skulle man kunna fräscha upp den genom radikal föryngring?

Svar: Häcken är angripen av bladfallsjuka, Drepanopeziza ribis, en välkänd sjukdom på vinbär. Den drabbar framför allt under fuktiga år och/eller i fuktiga lägen. Flera års fuktiga somrar och höstar i rad försvårar sjukdomen. Svampen övervintrar på nedfallna blad och jag har inte sett att den skulle kunna övervintra på skotten. Ett gott råd kunde därför vara att om möjligt samla ihop de nedfallna bladen på hösten för att avlägsna den största smittrisken inför kommande vår. Efter flera års bladfall och när buskarna ser risiga ut skulle en hård beskärning kunna bidra till ett nytt, fräschare utseende för häcken. Föryngringen måste kombineras med hopsamling av nedfallna blad för att undvika att även nytillväxten drabbas av angrepp. Hopsamlade blad kan läggas i kompost på behörigt avstånd från måbärshäckarna. Sjuka blad, som har förmultnat eller som täckts över med annat material, är ingen smittrisk. Mulching med kompost eller dylikt kan bli kronan på verket, dels för att det vitaliserar, dels för att komposten täcker över blad, som inte kunnat samlas upp. Hur allvarligt angreppet blir kommande år beror på mängden övervintrande smitta och till syvende och sist på väderleken. Ingrid Åkesson, Movium Direkt 4–2002

Eva Wirén, Hemträdgården nr 4 2003

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar