Algtillväxt i damm

Fråga: Vi har fått problem med algtillväxt längs kanterna på en damm inne i ett bostadsområde. Det finns inget inlopp utan påfyllning sker vid nederbörd och vid behov även av renvatten. Vad kan vi göra för att minska algproduktionen?

Svar: Orsaken till alltför kraftig algtillväxt är höga näringshalter av fosfor och kväve. Alger kommer inte bara med tillrinnande vatten, utan även med t ex fåglar som landat i dammen. Den akuta lösningen är att samla upp algerna. För att få ett bestående resultat måste orsaken till algtillväxten förhindras, dvs att minska kväve- och fosforhalten i vattnet. Lösningen är en god cirkulation som ökar syretillförseln och jämnar ut vattentemperaturen. Därmed påskyndas den biologiska nedbrytningen. Detta förutsätter att inkommande vatten genomgår någon form av rening. Ett alternativ är att pröva att lägga ut halm eller torvblock, som avsöndrar en substans som hämmar tillväxten av nya alger. För att detta ska få bästa effekt ska vattnet cirkulera genom dem. Plantera om möjligt även växter i vattnet, de syresätter och begränsar ljuset i dammen vilket också missgynnar algproduktion. Tilla Larsson, Movium Direkt nr 7/8, 2004

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar