Pyralidstoppet stöds av hela trädgårds-Sverige

I juni ställde Koloniträdgårdsförbundet tre frågor till samtliga partier i Miljö- och Jordbruksutskottet. Fyra partier har återkopplat. Pyraliduppropet stöds idag av över 27 500 personer och av hela trädgårds-Sverige. Ogräsgiftet är ett problem som bör tas på allvar och som borde intressera våra riksdagsledamöter och även vår miljöminister.
Uppdatering – nu har 6 av 8 tillfrågade riksdagspartier svarat. Nedan kan du alltså nu läsa även svar från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna.
Liberalerna och Vänsterpartiet har inte svarat.
 
Frågorna är
1. Kommer ditt parti att verka för att användningen av pyralider stoppas?
2. Anser ditt parti att fritidsodling har potential att bidra till ökad ekologisk produktion av livsmedel (frukt, bär och grönt) i Sverige och därmed till ökad självförsörjning vilket skulle minska sårbarheten i livsmedelskedjan?
3. Kommer ditt parti att verka för att Jordbruksverket får i uppdrag att bevaka och stötta fritidsodlingen i Sverige vilket skulle innebära att även Jordbruksverket får ett ansvar för effekter av pyralider i det gröna kretsloppet?
 
Kort sammanfattning
Miljöpartiet JA
Socialdemokraternas NEJ
Centerpartiet NEJ
Moderaterna NEJ
Kristdemokraterna NEJ
Sverigedemokraterna NEJ
Liberalernas INGET SVAR
Vänsterpartiet INGET SVAR
 

Socialdemokraterna, riksdagsledamot Göran Gutiérrez-Aranda svarar:

 ✏️Att minska riskerna vid användning av bekämpningsmedel är en viktig fråga som vi prioriterar högt. Vi jobbar hela tiden med att minska riskerna med bekämpningsmedel, och tittar på de olika alternativ som finns. Det kommer vi att fortsätta att göra. När klopyralid förra året omprövades på EU-nivå var den socialdemokratiskt ledda regeringen drivande i att utöka villkoren för användning. Samtidigt har växtskyddsmedel som innehåller pyralider fortsatt stor betydelse för möjligheterna att bekämpa ogräs i spannmål och raps för de som odlar yrkesmässigt, vilket är viktigt för vår försörjningsförmåga.

✏️ Ja

✏️ Vi jobbar hela tiden med att minska riskerna med bekämpningsmedel, och tittar på de olika alternativ som finns. Det kommer vi att fortsätta att göra. Det är möjligt att sådant uppdrag skulle kunna vara ett alternativ men det är något vi måste titta vidare på.

 
✏️Miljöpartiet, riksdagsledamot Maria Gardfjell svarar:
1. Ja. MP har agerat och kommer fortsatt agera mot pyralider (se bland annat interpellationsdebatt 10 maj).
2. Ja. Fritidsodlingen är redan idag betydelsefull vad gäller framför allt frukt och bär.
3. Vi har inte tagit ställning, men det är ett mycket intressant förslag. Det kräver dock att MP lyckas övertyga riksdag och regering om att stödja småbrukare och små producenter – vilket det finns ett stort motstånd idag!
 
✏️Sverigedemokraterna, riksdagsledamot Staffan Eklöf svarar:
1. Kemikalieinspektionen ansvarar för tillståndsprövning av växtskyddsmedel. Det är viktigt att alla effekter av preparat och verksamma beståndsdelar kommer till ansvarig myndighets kännedom, så att den kan beakta det vid sin bedömning av användning. Vi tror att det inte är bra om regeringen eller politiken avgör tillstånd för enskilda preparat eller enskilda verksamma beståndsdelar. Det krävs expertkunskap för det.
2. Ja. Vi ser positivt på fritidsodlingen av de skälen, men också för att det ger en meningsfull fritid och förståelse för biologiska samband, inte minst för ungdomar som annars växer upp med mycket liten koppling till naturliga samband.
3. Det kan jag inte lova, men ni har satt fingret på en fråga som måste få utrymme för diskussion och eventuell förändring under kommande år.
 
✏️Kristdemokraterna, riksdagsledamot Magnus Oscarsson svarar:
1. Nej. Vi ser behov av en ökad produktion av livsmedel och rätt använda har pyraliderna en viktig roll
2. Fritidsodlingen har, i dagsläget, störst funktion genom att den sprider kunskap om komplexiteten i odling, det är en viktig sak. Den problematik som pekas ut bero på pyraliderna beror på användning av gödsel och jordförbättringsmedel från jordbruket. Om fritidsodlingen kan bli mer självförsörjande på gödsel kommer problemen relaterat till pyralider att försvinna.
3. Det ansvaret ligger redan på användaren, genom att följa de villkor som omgärdar produkter som behandlats med pyralider, t.ex. att halm eller gödsel ej får lämna gården.
 

Centerpartiets valredaktion svarar:

✏️Pyralider är godkända bekämpningsmedel som används i kommersiella odlingar och har ett viktigt användningsområde. Det är såklart viktigt att de används på rätt sätt, och myndigheterna arbetar med information om detta så den som använder pyralider gör det på rätt sätt. Vi har inte tagit ställning till om det bör förbjudas.    

✏️Ja. Ett sätt att säkra självförsörjningen och mattillförsel är att lyfta fritidsodlingens betydelse. I storstäder fyller bland annat koloniträdgårdar en viktig roll för mattillförsel om transportvägar skulle kapas och de geografiska avstånden till större livsmedelsproducenter är långa. Fritidsodlingen är viktig för Sveriges försörjningsberedskap med en potential att producera upp till 700 000 ton ätliga grödor. Historiskt har koloniområden och villaträdgårdar i tätorter haft en mycket viktig roll för livsmedelsförsörjningen under kriser. Centerpartiet vill att matproduktionen ska öka med målsättningen att trygga den svenska matförsörjningen, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan och vår sårbarhet under kriser minskar.

✏️I dagsläget finns det ingen myndighet som har ansvar för fritidsodlingen, även om fritidsodling är den näst vanligaste fritidssysselsättningen i Sverige där drygt 3 miljoner invånare ägnar sig åt trädgårdsarbete mer än 20 gånger per år. Den organiserade fritidsodlingen omfattar organisationer som Riksförbundet Svensk Trädgård med över 30 000 medlemmar som arbetar aktivt för en hållbar och ekologisk odling. Centerpartiet anser att fritidsodlingen har en viktig roll för kunskapsspridning och dess roll inom livsmedelskedjan och anser att frågan om Jordbruksverkets ansvar för fritidsodling eventuellt kan behöva lyftas. 

Moderaterna, riksdagsledamot Patrik Lockne svarar:

Nej, men produkterna måste användas på ett säkert sätt.

Ja, vi välkomnar all produktion som kan bidra till ökad självförsörjning.

Vi har i dagsläget inte något förslag om att ge Jordbruksverket ett särskilt uppdrag om detta. Samtidigt menar vi att det är viktigt att behandlade grödor och jord hanteras på det sätt som föreskrivs för att undvika att de skadar andra grödor eller sprids till platser där de inte bör förekomma. Finns det brister i den hanteringen kan det finnas skäl för myndigheten att vidta åtgärder.

 
PS
Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg) har samtliga avböjt till att personligen ta emot namninsamlingen när Koloniträdgårdsförbundet önskade diskutera pyralidproblemet och lämna över namnen i början av juni. Därför översändes namnlistan med över 25000 namn via mejl tillsammans med en ny begäran om ett möte för att diskutera problemet och möjliga lösningar.

Vill du skriva under? Eller vill ditt företag/organisation stödja uppropet?
Det gör du här >>