Växtval i slänt

Fråga: Jag läser till trädgårdsmästare och håller på att skriva mitt examensarbete just nu. Jag skriver om växtval i slänt och har hittills hittat information i form av tips på växter, men ingenstans vad man ska tänka på generellt och knappt varför de växterna rekommenderas. Jag tänker mig att det ofta är bra att välja torktåliga växter och kanske växter med lite kraftiga, djupa rötter. Hur är det om man ska plantera i en slänt med lera eller lermorän, behöver man välja torktåliga växter då?

Svar: Oavsett om växterna ska planteras i en slänt eller på plan mark måste man välja växter som trivs under givna förutsättningar. Det rådande mikroklimatet på platsen. Faktorer som påverkar mikroklimatet är jorden (struktur, näring, vatten och syre), vind, temperatur, solljus och var i landet vi befinner oss. I följande faktablad kan du läsa mer om det. https://svensktradgard.se/produktsidor/faktablad/faktablad-41/ och https://svensktradgard.se/produktsidor/faktablad/faktablad-42/. Förutom att skapa sig kunskap om platsen måste man skaffa sig kunskap om växtmaterialet. 

Andra faktorer som påverkar växtvalet till en slänt är växtens rotningsförmåga och anpassningsförmåga. Växter som naturligt trivs i sandiga torra jordar brukar inte trivs i kompakta leriga jordar. Det finns för lite syre i jorden, så rötterna kan inte utvecklas på ett bra sätt. Sedan finns det många växter som rekommenderas för sandiga torra lägen bara för att de är tåliga. Men egentligen trivs de bäst i vanlig trädgårdsjord eller lite mer kompakt jord. Växtens krav på vatten under etableringsfasen är också en avgörande faktor. Som exempel kan nämnas ölandstok som tål torka och trivs i alla typer av jordar men som är känslig för torka innan den är etablerad på platsen. Blir valet istället björkspirea så är den inte lika tålig som en etablerad ölandstok men under etableringsfasen är den inte lika känslig, det vill säga kräver inte lika jämn vattentillgång. Förutom rotningsförmågan är tillväxthastigheten ovan mark viktig. För växter som kan sluta sig snabbt kräver mindre skötsel. Det blir mindre behov av ogräsrensning och risken för att jorden dras med vid slagregn minskar. Växter som skjuter rotskott eller lätt bildar rötter på grenar som når marken är att föredra, då dessa binder jorden bättre och det krävs färre plantor per ytenhet.

Valet av växter till en slänt utgår från växtens anpassningsförmåga och de givna försättningarna inte växtens torktålighet. 

Henrik Bodin FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar