Vad anger ledningstalet?

FRÅGA: Jag har under några år gjort stickprov på min odlingsjord och genom analyser fått uppgift om bland annat jordens ledningstal, Lt. Det ligger på ca 0,6 och anges vara ett lågt värde och jag undrar hur detta kan höjas. Jag har letat i litteraturen, men inte funnit något som hjälpt mig och inte heller vad det betyder för växterna.

SVAR: Ledningstalet, förkortat, Lt, visar hur mycket vattenlösta salter som finns i jorden. Ju mer salter desto bättre leder lösningen elektrisk ström. Ledningstalet ger en indikation på hur näringsrik jorden är (men även annat än näringssalter påverkar ledningstalet). Ledningstalet i en odlingsjord utomhus brukar ligga mellan 1 och 2. Ditt värde på 0,6, kan man säga, indikerar att halten av tillgänglig näring är något låg. Men i ekologisk odling där näringen successivt frigörs behöver det inte vara något problem, och om dina växter verkar må bra så är det inget att oroa sig för. Var noggrann med att årligen tillföra mullämnen som naturgödsel, för att underhålla jorden och dess näringsbuffert. Verkar växterna lida av näringsbrist och är bleka kan kväve behövas, och då är hönsgödsel löst i vatten ett snabbt sätt att öka mängden lättillgängligt kväve och därmed även ledningstalet, men överdosera inte.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2017

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar