Nationell förteckning över invasiva arter

Naturvårdsverket bjuder in till diskussionsmöte om en nationell förteckning över invasiva arter.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år. 

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.

FOR är inbjuden till Naturvårdsverkets möte för att diskutera vilka arter och vilka regleringar som ska gälla för den svenska förteckningen av invasiva främmande arter. Naturvårdsverket har, för ett tiotal arter, låtit analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av en reglering, inklusive vilka ekosystemtjänster som påverkas positivt eller negativt av arterna, samt en kostnads-nyttoanalys av en reglering, art för art. 

De landlevande arter som Naturvårdsverket överväger för reglering är

  • blomsterlupin
  • parkslide (inklusive hybrid- och jätteslide)
  • vresros
  • kaukasiskt fetblad
  • sibiriskt fetblad
  • kotula
  • spärroxbär (eventuellt mfl. oxbär)
  • kanadensiskt gullris (och höstgullris)
  • mink

Läs mer in invasiva främmande arter >>