Från gräsmatta till blomsteräng

Fråga: Hur gör jag enklast för att göra om min gräsmatta till blomsteräng?

Svar: Det finns olika tankar kring det här med blomsteräng. Enklast är det att följa Naturskyddsföreningens förslag. De har i enkla steg plockat fram vad man ska göra för att öka den biologiska mångfalden i gräsmattan och därmed gynna pollinerare i sitt fakta blad: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/pdf/Faktablad_gor_en_ang_190314_L.pdf. Även på Rikare trädgårds hemsida kan man läsa hur man enkelt förvandlar gräsmattan till blomsteräng. https://rikaretradgard.se/ang/. Det hela handlar om att man slutar göda sin gräsmatta och att man minskar på klippningarna för att se vad som kommer fram och blommar. Sedan skapar man öar i vilka man sår in blomsterfrö. Gör man på det här viset ökar mångfalden men det är inte säkert att man får det historiskt romantiska blomsterängsutseendet på sin yta. Det man ska vara medveten om är att det tar 5-10 år innan man börjar se ett bra resultat. Under de här åren ökar den biologiska mångfalden på ytan med cirka 4-5 gånger, vilket är väldigt positivt.

Vill man istället skapa den historiska bondelandskaps blomsterängen krävs mer insatser. Först måste den näringsrika jorden tas bort. Därefter bygger man upp en näringsfattig jord i vilken man sår in ängsfröblandningar. Bra och beprövade blandningar för Sverige med bland annat prästkragar, blåklockor och gullvivor finns att läsa om och beställa hos Pratensis http://www.pratensis.se/

I ett examensarbete från SLU https://stud.epsilon.slu.se/5952/1/gamberg_m_130626.pdf finns mer användbar kunskap och fakta för en lyckad omvandling från gräsmatta till blomsteräng.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar