Anlägga en grusplantering

Fråga: Läste ett reportage om Peter Korn och hans grus/sandplanteringar. Blev så inspirerad och vill göra en egen anläggning i min trädgård. Har ni tips på var jag kan hitta information

Svar: Peter Kron och Nils Åkerstedt är två personer som verkligen har visat att det går att odla i enbart sand eller grus. Båda har skrivit många böcker i ämnet som går att låna på biblioteket. Sedan finns det ett bra examensarbete gjort av Kristina Ekman; Odling i sand: En undersökning av markfysikaliska egenskaper hos sandjordar och om anläggning av odlingsbäddar  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:666927/FULLTEXT02.pdf. Där man får lära sig grunderna och vad som är viktigt att tänka på för att lyckas. Små saker som rätt kornstorlek, tjocklek på odlingsbädden och att man måste få bort all humus.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar