Pyralidskador odlingssäsongen 2022

Redan 2020 konstaterades att pyralider som används i lantbruket kunde orsaka skador på fritidsodlares växter. Avslöjandet möjliggjordes genom engagerade fritidodlare, journalisten Lena Israelsson och Fritidsodlingens Riksorganisations (FOR) gemensamma arbete. Sen dess har kunskapen om pyraliderna byggts på. Allt fler odlare känner till problematiken. Dessvärre visar vårt arbete att pyralider kan detekteras i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i det konventionella lantbruket, som används av fritidsodlare som växtnäring.

För att påverka politiker och svenska myndigheter så initierade Koloniträdgårdsförbundet under våren 2022, i samarbete med FOR och Lena Israelsson, en kampanj för att stoppa pyralider – pyralidstopp.nu. Totalt samlades mer än 27 000 namnunderskrifter in och större delen av trädgårds-Sverige och jord- och gödselbranschen stöttade ett förbud mot pyralider.

FOR fortsatte sitt arbete med att samla in information från drabbade odlare under hela 2022. Fler än 100 fritidsodlare svarade på vår enkät – och de är bara toppen av isberget. Liksom tidigare år är det framförallt tomater och chiliplantor som skadats och mer än en fjärdedel misstänkte att pyraliden följt med den organiskt gödslade påsjorden.

Under 2022 fanns inte tillräckligt med tid eller ekonomiska resurser inom FOR för att genomföra något större antal analyser och uppföljningar. Utrymme fanns dock för att analysera pyralidinnehåll i ett fåtal organiska växtnäringsprodukter i konsumentförpackningar. Av nio inskickade prov innehöll två hönsgödselprodukter klopyralid. Det finns därför anledning att använda hönsgödsel med försiktighet till pyralidkänsliga grödor – provodla alltid bönor eller ärtor först – innan hönsgödsel används till hela odlingen. Övriga analyser var negativa.

Från Pungpinans koloniområden togs nytt prov under våren 2022 från hästgödsel som året innan testats och som då innehöll höga halter av klopyralid och pikloram. Hästgödseln hade fått ligga under presenning i ett års tid. Fortfarande innehöll den höga halter av klopyralid, 569 ug/kg. Vilket understryker att nedbrytning av klopyralid går långsamt och fullständig nedbrytning av all pyralid kommer troligen ta flera år.

Utreda omfattning och förbjuda pyralider

Intresset från politiker och Jordbruksverket att göra verklig skillnad i frågan – genom att utreda omfattningen och i förlängningen förbjuda pyralider – har dock varit fortsatt lågt. I en enkät som Koloniträdgårdsförbundet skickade ut till samtliga riksdagspartier var det enbart Miljöpartiet som ansåg att pyraliderna borde förbjudas. Förhoppningen ställs i stället till att mer information och stärkta användningsvillkor ska lösa problemet. Ingen hänsyn tas således till att omfattningen antyder att det handlar om systemfel, som tillåter att pyralider får användas i lantbruket trots de risker det medför för växter långt från åkrarna. Särskilt allvarligt är det att pyraliderna kan följa med i fodret, genom djurkropparna vidare ut i gödseln och slutligen skada känsliga växter. Det handlar alltså inte om bristande tillsyn hos enskilda lantbrukare.