Nyttodjurparken i Kivik

Nyttodjurparkerna ska öka den biologiska mångfalden. Med bättre balans mellan skadedjur och nyttodjur i odlingarna kan man få ökad pollinering samtidigt som angreppen av skadedjur minskar naturligt.

Den 20 juni 2022 besökte forskare från Lunds universitet och SLU för första gången den nyanlagda vilda delen av odlingen på Kiviks Musteri. Här i nyttodjurparken ska man gemensamt bedriva forskning och sprida kunskap kring pollinering, insekter och fruktodling.

– Vi vill lyfta goda exempel och skapa fler nyttiga åtgärder inom trädgårdsodlingen som ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Målet är att visa hur vi kan förena matproduktion med naturbevarande, berättar projektledaren Lotta Fabricius Kristiansen.

– Vi ska skapa arealer inom befintliga äppelodlingar där det blir gynnsamt för dessa djur att vara, Vi har sedan länge samarbete med SLU i Alnarp där det pågått försök att så in olika växter för att undersöka hur öka andelen nyttodjur kan öka, berättar Jan Flemming Jensen, trädgårds- och odlingschef på Kiviks musteri.

Forskning för bättre lönsamhet i fruktodlingen

Beespoke är ett EU-projekt som syftar till att höja lönsamheten för frukt-och bärodlare genom att öka antalet nyttodjur i odlingarna. Projektet ska ge odlare i länderna runt Nordsjön möjlighet att lära av varandra. I Sverige har projektet landat hos Kiviks Musteri som kommer att anlägga nyttodjurparker i Kivik och utanför Lund.

– Nyttodjurparkerna kopplar på ett utmärkt sätt till flera andra forskningsprojekt som pågår just nu. Det vi ska göra är högaktuellt både i Sverige och internationellt. I projektet arbetar man ute i verkligheten och kopplar ihop olika erfarenheter med varandra, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.

En utmaning är att skapa en miljö där det blommor hela säsongen och det finns föda för humlor, bin, skalbaggar, flugor och fjärilar. Mat och bostäder måste finnas hela året.
– Det räcker inte med fruktträden eller rapsen, när de blommat över kan landskapet bli som en öken för de pollinerande insekterna. En annan utmaning är att skapa bra boplatser, menar Lotta.

I projektet ska forskare från olika universitet, institutioner, företag och myndigheter arbeta tillsammans för att öka sin kunskap och jämföra resultat och metoder.

Belgien, Nederländerna, Danmark, Sydsverige, norra Tyskland och södra England är de mest uppodlade områdena i EU, och där är man extra beroende av de vilda pollinatörerna.
– Även om det finns regionala skillnader har det stort värde att dela erfarenheter mellan de olika forskningsförsöken, menar Lene Sigsgaard, tf professor på universitet i Köpenhamn som är en av de som ligger bakom projektet.

Kunskapspridning

Sedan lanseringen av konceptet Nyttodjurparker har en rad dagstidningar skrivit om satsningen och det har varit gott om inslag även i andra media. 

FOR som samarbetspartner använder egna kommunikationskanaler för att nå ut med kunskapen från Nyttodjursparkerna till alla 70.000 medlemmar.

På SLU.se kan du läsa mer >>

Aftonbladet skriver om hur du kan bjuda in nyttodjur till trädgården >>