Växter för rödlistade insekter

Fråga: Jag vill skapa en trädgård som är anpassad för utrotningshotade insekter, svampar och lavar. Hur tänker jag för att lyckas?

Svar: Vilken spännande tanke och utgångspunkt när det gäller planering av trädgården. Det viktiga är att tänka mångfald. Det gäller att få plats med både träd, buskar, vintergröna växter, klängväxter och perenner i trädgården. Gärna någon form av damm. Sedan ska man i första hand välja växter som har funnits länge i landet. För kopplade till dessa växter finns flest inhemska insekter, svampar, mossor och lavar. Dessa, ibland rödlistade, individer kan inte livnära sig på modernare växtslag. Det vill säga växtslag som inte har funnits så länge i Sverige. Skulle man välja växtslag som är nyare för Sverige och odlade utomlands ökar risken för att man får in skadegörare som inte finns i Sverige (karantänskadegörare). Även risken för att växten blir invasiv ökar eftersom man inte vet hur den beter sig i vårt klimat.

 Handlar det om en mindre trädgård vill jag rekommendera en rapport utgiven av SLU inom ämnet. Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter https://pub.epsilon.slu.se/16290/11/__ad.slu.se_common_bibul_slub_Arkiv_AVD_Vet_Kom_Publicering_epsilon_oppetarkiv_sundberg_s_et_al_190828.pdf.  Där kan man läsa vilka buskar och perenner som är viktigast för att gynna rödlistade arter i Sverige. Som exempel kan nämnas att slån (Prunus spinosa) och hassel (Corylus avellana) är bland de viktigare buskarna ur den aspekten. Och röllika (Achillea millefolium) är en av de viktigare perennerna.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar