Flistäckning

Fråga: Vi har en del flis från lövträd och undrar om man kan använda detta direkt som täckmaterial eller om det ska komposteras först? Finns det några risker med flis, t ex mögel, sporbildning?

Svar: Det går bra att använda flisen direkt i de flesta sammanhang. Med flis som marktäckare försvårar man uppkomsten av fröogräs och man kan hålla kvar fuktighet i marken längre under torrperioder. Nackdelar kan vara att man minskar solens uppvärmande effekt och att täckmaterialet blir ett utmärkt gömställe för möss, sorkar och sniglar. Använder man flisen på dåligt dränerade jordar kan det också vara negativt att avdunstningen från marken minskar. Marktäckning med flis kan leda till både positiv och negativ växtnäringseffekt. På längre sikt vid upprepad användning sker kontinuerligt en viss nedbrytning av flisen, och liksom vid omsättning av annat organiskt material kan det därmed frigöras växtnäringsämnen, som kan komma växtligheten tillgodo. Den negativa effekten kan bestå i att flis är ett kolrikt material. Under omsättningen i marken kan mikroorganismerna därför få behov av kväve för att fungera optimalt. Det blir således en konkurrenssituation som kan leda till att planterade växters tillväxt hämmas av kvävebrist. Göran Nilsson, Movium Direkt 4-02

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2003

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar