FOR i nordiskt samarbete kring invasiva främmande arter

Bestånd av parkslide (Fallopia japonica). Ett exempel på invasiv främmande växt som sprider sig i Norden. Foto: Ulf Nilsson

FOR har tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Norge beviljats finansiering för projektet Invasiva främmande växter i våra trädgårdar – ett nordiskt informationsprojekt av Nordiska Ministerrådet.
Genom att skapa ett nätverk bestående av FOR, det Norske Hageselskap och Haveselskabet i Danmark kan erfarenheter delas liksom att det ges möjligheter att identifiera de kunskapsluckor som finns när det kommer till invasiva främmande växter och fritidsodlingen i Norden. Projektet har ett särskilt fokus mot att sammanställa information till fritidsodlare kring bekämpning, igenkänning och vilka växter som bör undvikas.
– Vi är mycket glada att projektet fått finansiering, säger Inger Ekrem ordförande i FOR. Vi märker att det finns en stor oro bland fritidsodlare när det kommer till invasiva främmande arter samtidigt som nästan all information som myndigheterna har plockat fram är riktade mot kommuner och länsstyrelser. För det är en fråga som är svår att sätta sig in i som privatperson. Vi märker att det råder stor förvirring över vilka växter som är förbjudna att odla enligt lag och vilka som inte är det och hur dessa invasiva främmande växter ska hanteras. Vi hoppas att detta projekt ska kunna medverka till att räta ut några av de frågetecken som råder.