Välbesökta seminarier under Nordiska Trädgårdar 2018

FOR arrangerade fem välbesökta yrkesseminarier med olika teman under Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan den 22 och 23 mars 2018.
Läs mer om de olika seminarierna nedan.
Ladda ner seminarieprogrammet för 2018 som pdf här.

Nästa år kommer nya seminarier, programmet kommer vara klart i december 2018.
Yrkesseminarierna 2019 kommer hållas 21-22 mars, på Nordiska Trädgårdar-

Kontakt
Lise-Lotte Björkman, mässprojektledare FOR
lise-lotte.bjorkman@for.se
070-293 30 85


Foto: Henrik Morin

Torsdag 22 mars 9.10-12.30

Gravanordningar  en kulturskatt med grön utvecklingspotential

Vilka växter passar till återlämnade bevarandevärda gravanordningar som församlingar förvaltar? I vården av kyrkogårdars kulturmiljöer behöver vi mer kunskap om växters ursprung och användning för att bättre harmoniera i tid och rum med äldre gravanordningar.

Vi behöver även inspiration till nya växtkompositioner. Hur tänker vi om våra kommande gravplatser och hur tänker några trädgårdspersonligheter om sina? Kulturhistoria är en pågående process. Genom att tänka efter före blir vi delaktiga i utvecklingen av den gröna kulturskatten på våra begravningsplatser.

09.10 Välkommen och inledning
09.20 Gravanordningar – ett historiskt perspektivAnna Andreasson Sjögren, trädgårdsantikvarie och -arkeolog, ArchaeoGarden
10.00 Fika med smörgås
10.30 Rätt växt till rätt sten – att välja äldre växtmaterial till gravplanteringarHenrik Morin, konsult, Programmet för odlad mångfald, POM
11.10 Ny askgravplats på Kvastekulla griftegård i PartillePeter Korn, Klinta Trädgård
11.50 Här vill jag vila – en personlig betraktelseTina Westerlund, lärare och forskare, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
12.05 Här vill jag vila – en personlig betraktelseGunnel Carlson, trädgårdsjournalist, Trädgårdsriket
12.20 Sammanfattning och frågor
12.30 Avslutning

Moderator: Eva Grönwall, kyrkogårdskonsulent
Seminariet gjordes i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


Foto: Tina Westerlund

Torsdag 22 mars 13.20-16.50

Skötsel av historiska trädgårdar – häckar och prydnadsväxter

Skötsel av historiska trädgårdar är en viktig del av förvaltandet av vårt gröna kulturarv. Det nationella projektet, Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar, lyfter trädgårdens hantverk som immateriellt kulturarv. Ett samarbetsprojekt mellan Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelser, som pågått under åren 2015-2017, med inriktning på skötsel av gräs, grus, fruktträd, häckar och prydnadsväxter.

Projektet har dokumenterat god praktik och prövat gamla och utvecklat nya skötseltekniker. Allt för att sprida kunskapen och öka den antikva­riska medvetenheten hos alla som arbetar med detta. Historiska trädgårdar har använts som laboratorier för att väcka frågor och utveckla skötselmetoder.

Årets seminarium handlade om skötsel av häckar och prydnadsplanteringar och erfarenheter av detta. Aktuell kunskap för alla intresserade av historiska trädgårdsmiljöer.

13.20 Välkommen och inledning
13.30 Projekt Utvecklande skötsel
Tina Westerlund och Joakim Seiler, projektledare
13.40 Klippt och skuret – skötsel av lövfällande häckar i historiska trädgårdarSara Utter, trädgårdsmästare och Maria Nyman-Nilsson, landskapsarkitekt, Fredriksdal museer och trädgårdar
14.40 Fika
15.10 Granhäcken – en tät grön vägg eller en försummad rishög
Hans Nilsson, trädgårdsmästare, Bergianska trädgården och Tina Westerlund
15.50 Skötsel av blommande planteringar i historisk miljöTina Westerlund, projektledare, lärare och forskare, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
16.30 Sammanfattning, diskussion och frågor
16.50 Avslutning

Moderator: Joakim Seiler, projektledare, chefsträdgårdsmästare, Gunnebo Slott
Seminariet gjordes i samarbete med nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, SSPPG


Torsdag 22 mars 13.10-16.30

Växtanvändning i ett föränderligt klimat – kan vi lita på zonkartan och zonangivelserna?

Är växterna du planerat in lämpliga för platsen? Har de möjlighet att etablera sig och utvecklas på ett bra sätt? Är de överhuvudtaget härdiga? Med hjälp av Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta och zonangivelsen för vedartade växter får man vägledning. Men kan man lita på dessa när klimatet förändras?

Växter som tidigare ansågs ha god härdiga kan nu få frostskador samtidigt som andra med sämre härdighetsangivelse klarar sig allt längre norrut. Hur hänger klimatanpassning och härdighet ihop och vad kan vi själva påverka för att öka växternas överlevnad när klimatet förändras? Och vad är det egentligen som händer med klimatet? Med mer kunskap är det lättare att förhålla sig till zonangivelser och växters härdighet. Detta är nödvändig kunskap för alla som i dag använder zonkartan som ett redskap i sina rekommendationer för vedartat växtmaterial.

13.10 Välkommen och inledning, Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård och Miriam Dovrén
13.20 Klimat i förändring – hur påverkas Sverige? Gustav Strandberg, klimatforskare, Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut, SMHI
13.50 Växters klimatanpassningar och härdighet – vad styr överlevnaden? Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter AB
14.50 Fika
15.10 Jordblandinger for et endret klima
Trond Knapp Haraldsen, seniorforskare, Norsk institutt för bioøkonomi, NIBIO, Ås, Norge. Trond föreläser på norska.
Haraldsen forskar på jord till anlagda grönytor med inriktning på användning av organiskt avfall. Han har doktorerat på vattentransport och gasutbyte i jord. Klimatförhållanden i Norge har många paralleller med de förändringar vi ser och kan förvänta oss för våra trädgårdsväxter här i Sverige.
16.10 Kan vi lita på zonkartan – rätt zonangivelser på växterna? Tomas Lagerström
16.20 Sammanfattning, diskussion och frågor
16.30 Avslutning

Moderator: Miriam Dovrén, plantskolist, Nya Eriksbo Plantskola AB, Köping
Seminariet gjordes i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård


Foto: Peter Korn

Fredag 23 mars

Naturen som förebild för offentliga grönytor

Stadens olika växtmiljöer har sina motsvarigheter i naturen. Med växtekologisk kunskap ökar förutsättningarna att anlägga fungerande och vackra planteringar och grönytor även i besvärliga och utsatta lägen. Målet är ekologiskt och ekonomiskt hållbara anläggningar till glädje för många.

James Hitchmough och Peter Korn arbetar båda med naturen som förebild när de planerar och anlägger sina perenna planteringar. Den ena är välkänd och etablerad i England och den andra i Sverige. Förmiddagens seminarium ägnas den torra ståndorten som stäppen och ängen. På eftermiddagen är den våtare ståndorten i fokus i form av regnbäddar och dagvattenhantering.

Växtmiljöer som sätter yrkesskickligheten på prov. Bli inspirerad och få ny kunskap – gå på ett eller båda seminarierna, då till paketpris 2 090kr. James föreläser på engelska.

Foto: Peter Korn

Fredag 23 mars 9.10-12.20

Stäpp och äng – med naturen som förebild

09.10 Välkommen och inledning
09.20 Colourful meadows – both designed and meadows like in natureJames Hitchmough
10.00 Fika med smörgås
10.30 Växtval för stäpp och ängsplanteringar
Peter Korn
11.30 The development and values of public meadowsJames Hitchmough
There are many ways to develop meadows as a landscape form, from working with the existing to complete construction from scratch, either by sowing seed or mixing seeding and planting. James will explain how his work as sought to develop techniques that maximise the control that can be initially at least exerted over the resulting composition of meadows. He will also look at how people respond to meadows emotionally, and how understanding of this can improve public perception of vegetation types that might sometimes be perceived as messy.
12.10 Sammanfattning och frågor
12.20 Avslutning

Foto: James Hitchmough

Fredag 23 mars 13.30-16.30

Regnbäddar  med naturen som förebild

13.30 Välkommen och inledning
13.40 The wet habitat – plants for a successful urban rain garden, James Hitchmough
14.20 Anlägga regnbädd i offentlig miljö, Peter Korn
15.20 Fika
15.40 The rain beds development and values, James Hitchmough
James has worked on a number of projects in which he has designed rain gardens and other passive water management approaches. He will look at how functional needs can be met whilst at the same time produce vegetation that is very beautiful to look at and valuable for providing food and habitat to native animals.
16.20 Sammanfattning och frågor
16.30 Avslutning

Moderator på båda seminarierna: Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln Trädgårdskonsult
Seminarierna gjordes i samarbete med Klinta Trädgård

Ämnen: FORNordiska Trädgårdarseminariumyrkesseminarium