riksdagsmotion

Stöd till arbete mot
invasiva arter

motion invasiva arter

15 september, 2017

Förslag till riksdagsbeslut:

Att Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till frivilligorganisationer för att sprida kunskap om arbetet mot invasiva arter.

EU-förordningen om invasiva  arter trädde ikraft i januari i år men de nödvändiga listorna över arter som ska omfattas finns ännu inte. EU-kommissionen ska lägga fram förslag senast den 2 januari 2016 över vilka arter som ska vara reglerade efter förslag från medlemsstaterna.

Fokus i EU-förordningen är reglering av arter på en gemensamma lista. Det är stränga regler, importförbud, kontroller, övervakning, utrotningskrav och sanktioner om reglerna inte följs. Det kan också förekomma regionala listor och de enskilda länderna har möjlighet att göra egna listor med regler men dessa får inte gå ut över handeln. I dagsläget är inga förslag publicerade.

Just nu är underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva  arter ute på remiss.

En viktig del i arbetet med invasiva arter är informationen till allmänheten. Här bör staten se till att använda de frivilligorganisationer som finns, inte minst de som arbetar direkt med odling såsom LRF men också Fritidsodlingens riksorganisation. För att detta ska fungera effektivt kan det dock behövas särskilt stöd till dessa organisationer, både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Vad som ovan anförs om stöd till frivilligorganisationers deltagande i arbetet mot invasiva arter bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Åsa Westlund (S)

Här kan du ladda ner motionen som pdf: 150919 Stöd till arbete mot invasiva arter