Skadar rötterna mitt hus?

FRÅGA: Jag undrar om de växter jag har vid husfasaden är de en fara för mitt hus och dess dränering?

SVAR: Alla vedartade växter har potential att växa ner och sätta igen dräneringsledningar. En dräneringsledning är ju till skillnad mot en avloppsledning helt öppen för rötter att växa in i och på så sätt bilda ett stopp. Avståndet mellan växt och dräneringsledning har nog större betydelse än vilken växtart det rör sig om. Dock kan man generellt säga att de arter som växer snabbt och får stor volym bör man nog undvika att plantera närmare än tre meter från dräneringsledningar. De arter, mestadels buskar i detta fall, som man kan tänka sig som potentiella problemväxter är alla former av pil, vide och sälg d v s släktet Salix, rönnsumak, Rhus, i viss mån även Forsythia, Buddleja och kanske även vanlig syren, Syringa, gullregn, Laburnum, Thuja och cypresser, Chamaecyparis. Träd är en annan historia och behöver betydligt längre säkerhetsavstånd – olika för olika arter. När det gäller övriga klängväxter nära husfasad brukar man säga att har man inga problem med fukt i källaren eller stopp i dränerande avloppsledningar kan de stå kvar. Men visst växer alla vedartade växter mer eller mindre ner i dräneringsledningar om de växer tillräckligt nära dem. Så här säger Sveriges kanske främste rotexpert, Örjan Stål, Viös AB. – Vedartade växter, inte bara träd, nära hus och nära ledningar är rätt komplext. Man vill ju inte ta bort vacker vegetation runt husen, men man vill ju inte heller att den ska skapa obehag för husägaren. Vi tycker nog att man som villaägare kan ha lite is i magen och vi förespråkar inte att all vedartad vegetation ska röjas bort runt husen. Dock spelar markförhållandena kring huset en stor roll: var mer försiktig med växter nära huset om marken har högt innehåll av lera, silt (mjäla) eller täta moräner.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar