SEMINARIE 4

Fredag 1 april 13.30–16.45

Biologisk mångfald – förutsättningar i staden

Nya grönytor behöver leverera biologisk mångfald utan att frontalkrocka med rådande ideal. Vi anlägger redan sedumtak och sår ängsfröer men mer kan göras för att öka förutsättningarna för mångfald.

Vad behöver djur som t ex insekter, kräldjur och fåglar för att leva och trivas i staden? Och hur får vi både invånare och trädgårdsmästare att välkomna nya, vildare planteringar och ett ökat djurliv? Vilka ytor har bäst förutsättningar, och när behöver vi kompromissa? Med hjälp av föreläsarnas erfarenheter lär vi oss välja rätt plats och rätt metoder för att öka mångfalden i olika urbana miljöer.

13.30       Välkommen och inledning

13.40       How landscape complexity is key to pulling wildlife back into our cities, John Little, Grass Roof Company

14.35       Skapa förutsättningar för mångfald, Peter Korn, Klinta Trädgård

15.00       Fika

15.30       Skapa förutsättningar för mångfald, Peter Korn, Klinta Trädgård

16.00       Prydligt eller vilt? Att välja lösning efter plats, Gustav Älgå, Parkingenjör Örebro kommun

16.30       Frågor, diskussion och sammanfattning

16.45       Avslutning

Presentation av föreläsarna

John Little
Peter Korn
Gustav Älgå

John Little utmanar rådande normer inom utemiljö och hortikultur. Han ifrågasätter det ständiga kravet på matjord i alla nya grönyteprojekt, och den egna trädgården är en försöksyta full med återvunna material. Via sitt företag Grass Roof Company har John sedan 1995 designat och konstruerat över 250 cykelskjul, sopförråd och andra småbyggnader med gröna tak och insektshabitat för offentlig miljö. Efter att ha skött grönytorna i bostadsområdet Clapton Park i London i 18 år har han stor erfarenhet av offentlig grönyteskötsel och har arbetat fram innovativa skötselavtal som sätter människan före trimmern. John föreläser på engelska.

https://www.grassroofcompany.co.uk/

Peter Korn arbetar med naturen som största inspirationskälla. Med sin djupa kunskap om växters anpassningar till olika klimat lyckas Peter skapa artrika gröna miljöer även i tuffa lägen som tak, väggar, regnbäddar och saltutsatta gatu- och kustmiljöer. Peter har under många år föreläst om, designat och anlagt näringsfattiga, stäppliknande planteringar i privat och offentlig miljö och lärt många hur dessa kan anläggas. Peter driver tillsammans med Julia Andersson företaget Klinta Trädgård och undervisar på Sveriges lantbruksuniversitet.

https://www.klintatradgard.se/

Gustav Älgå är parkingenjör och projektledare på Örebro kommuns Parkenhet. Gustav arbetar med, och projektleder flera nya gröna satsningar och har bland annat varit en del i det innovativa arbete som Parkenheten gjort med gröna lekmiljöer de senaste åren. Flera av satsningarna är gjorda i samarbeten med externa aktörer som Peter Korn, Mats Rosenberg, Philipp Weiss och Martin Gustafsson. Gustavs erfarenhet av att ta innovativa och kreativa projekt från planering till verklighet är en tillgång för alla i liknande sits.