SEMINARIE 3

Fredag 22 mars 9.10–12.30

Parkslide – hållbara kontrollmetoder  

Parkslide orsakar allvarliga ekologiska och socioekonomiska problem och metoder för att kontrollera deras spridning är dyra. Bekämpningsmedel ses generellt som mindre hållbara och mer ekologiskt skadliga än alternativa metoder. Men är det så i verkligheten? Vad säger den senaste forskning om olika bekämpningsmetoderna för att kontrollera parkslide? Hur stor effekt har de, hur ekonomiskt försvarbara är de och inte minst hur miljövänliga är de egentliga? Och vilken väg ska Sverige ta i frågan?

Framstående forskare från Swansea University, i Wales, där man länge studerat parkslide har sökt svar på dessa frågor och det finns väl underbyggda resultat att ta del av. Vid högskolan i Halmstad har man bl a undersökt om värmebehandling av biomassa under jord och vilken temperatur behövs för att ha effekt på parkslide. Viktig information för att veta vilka kontrollmetoder mot parkslide som kan fungera.

Sverige har ännu ingen nationell lista för invasiva främmande arter man måste bekämpa, men parkslide är på förslag. Ansvaret blir då markägarens. Hur det än blir behövs en fungerande bekämpningsstrategi som gynnar mångfalden, är kostnadseffektiv med minsta möjliga påverkan på miljön och samtidigt minimerar risken för ytterligare spridning av parkslide. I det här fallet kan tyvärr bekämpningsmedel vara vägen att gå. Kom, lyssna och lär av de som satt sig in i frågan!

Seminariet ges till stora delar på engelska!

Parkslide i marknivå

09.10     Välkommen och inledning

09.20     Vilka kontrollmetoder är mest effektiva för att bekämpa parkslide – resultat från 15 åriga försök, Dr Dan Jones, forskningsledare, Swansea University

10.10     Fika med smörgås

10.40     Livscykelanalys – en jämförelse mellan olika kontrollmetoders faktiska kostnader och påverkan på miljö och klimat – en presentation av den senaste forskningen, Dr Sophie Hocking, ekolog, Swansea University

11.30     Vilken temperatur krävs för att döda parkslidets rhizom? Tina D`Hertenfeldt, universitslektor, Högskolan i Halmstad

12.00     Bli certifierad parkslidebekämpare – information om ny kurs och utbildning från FOR, Bibbi Bonorden, projektledare Invasiva främmande växter, FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation

12:20     Lärdomar från seminariet – moderatorn sammanfattar och bjuder in till öppen diskussion,

12.30     Avslutning             

Moderatorer: Jenny Nilsson, Pantersnigeln Trädgårdskonsult/Inger Ekrem, ordförande i FOR

Seminariet gör i samarbete med Fritidsodlingen Riksorganisation, FOR

parkslide 22 mars
Dr Dan Jones, Sophie Hocking, Tina D Hertenfeldt, Bibbi Bonorden

Dr Dan Jones är verkställande direktör för konsultföretag, Advanced Invasives, och hedersforskare vid Swansea Universitys vid Institution för biovetenskap i Wales. Han har specialiserat sig på upptäckt, kartläggning och hållbar kontroll av parkslide och andra invasiva främmande växtarter. Hans nuvarande forskning är inriktat på herbicideffektivitet och hållbar användning, habitatrestaurering, växtekologi och ekofysiologi.

Dr Sophie Hocking är även hon verksam vid Swansea University och Institutionen för biovetenskap i Wales.  Sophie har i sin forskning tagit ett helhetsgrepp på bekämpningen av parkslide och gjort livscykelanalyser för olika kontrollmetoder och gjort ekonomiska utvärderingar utifrån universitets omfattande och långvariga försök med parkslide.  

Tina D`Hertenfeldt är lektor i naturvårdsbiologi vid Högskolan i Halmstad, och har lång erfarenhet av klonala växter. Detta intresse ledde till undersökningar av parkslide, som är välkänd för att ta sig fram med underjordiska rhizomsystem. Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om huruvida man på olika sätt kan använda värme för att bekämpa parkslide. Tillsammans med Ingela Löfquist undersöker hon även effekten av grisbök på parkslide.

Bibbi Bonorden är FORs sakkunniga på  invasiva främmande växter. Hon ansvarar för utbildningen av certifierade parkslidebekämpare och är författare till boken, Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas.