SEMINARIE 2

Torsdag 21 mars 13.30–16.40

Dagvatten – från problem till resurs

Dagvatten var länge något vi bara grävde ned och ledde bort. Idag behövs fler alternativ för att hantera extremväder med skyfall och torkperioder, ökad förtätning och hårdgörning av utemiljöer tillsammans med krympande livsmiljöer för biologisk mångfald. På vilka sätt kan vi fördela och fördröja stora vattenmassor, eller spara dem tills de behövs? Kan naturbaserade lösningar göra dagvatten till en resurs för människor, växter och djur?

Seminariet handlar om dagvattenlösningar i anknytning till gröna gatu- och bostadsmiljöer, parker och kyrkogårdar. Föreläsarna går igenom olika exempel såsom regnbäddar, öppna dagvattendammar, nedgrävda bevattningstankar och andra underjordiska magasin, med exempel från riktiga projekt. Vad är för- och nackdelarna med olika system? Vilka är mest lämpliga till olika miljöer? Vad ska man tänka på när systemen konstrueras, och hur ska de driftas för att fortsätta leverera?

Målgruppen för seminariet är personer som arbetar med t.ex. planering, anläggning, drift, gestaltning eller rådgivning och är intresserade av dagvattenlösningar och blågrön infrastruktur. En god dagvattenhantering är viktig i vårt arbete mot de globala miljömålen och svarar särskilt upp mot målen Hållbara städer och samhällen och Ekosystem och biologisk mångfald.

Dagvatten

13.30       Välkommen och inledning

13.40       Bättre dagvattenhantering – varför är det viktigt, vilka lösningar finns idag och hur ska man välja? Anna Pettersson Skog, forskare & projektledare, RISE, Research Institutes of Sweden AB

14.40        Våga satsa! Från kranvatten till dagvatten och ökad biologisk mångfald, Bernt Fridh, kyrkogårdschef, Ljungby pastorat

15.20        Fikapaus

15.40      Dagvattenstrategi i praktiken – utmaningar och erfarenheter på vägen mot hållbar dagvattenhantering, Agata Wehlin, dagvattenspecialist, Nacka kommun

16.20        Panel & frågestund

16.40       Avslutning

Moderator: Sara Adolfsson, Landskapsingenjör & Samordnare hållbar kyrkogårds- och markförvaltning, Linköpings stift

Seminariet görs i samarbete med Svenska Kyrkan